Bostadsanpassning

Enligt lagen om bostadsanpassning kan personer med funktionshinder få bidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så den fungerar ändamålsenligt. Ansökan görs hos sektor samhällsbyggnad.

Vad ges bidrag till?

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till ditt hem. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar.

Bostadsanpassningsbidraget kan användas till nödvändiga åtgärder som till exempel anpassning i kök och badrum, breddning av dörrar, borttagning av trösklar, ramper, hårdgörning av gångar, borttagning av mattor vid allergisanering.

Bidraget är inte inkomstprövat. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. 

Vem kan få bidrag? 

För att få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående eller långvarig. Du kan bara få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

Bidrag ges till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

För att få bidrag måste en arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig skriva intyg angående funktionsnedsättning och problem. Vid behov av bostadsanpassning kontakta någon av ovanstående yrkeskategorier.

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du lämna in följande:

  • Fullständigt i fylld ansökningsblankett (se länk till höger)
  • Intyg från fastighetsägare att åtgärderna får vidtas och att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning
  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen

 

Om du har hemsjukvård vänder du dig till kommunens arbetsterapi/sjukgymnastik (Kommunrehab).
 
För personer i ordinärt boende som inte har hemsjukvård hänvisas till primärvården (Närhälsan).