Detaljplan för Hammaren 16 m.fl.

Utökat förfarande

Detaljplanen finns utställd för samråd fr.o.m. 8 maj t.o.m. 5 juni 2017.

Planområdet är beläget inom Norrmalms handels- och verksamhetsområde, ca 1,5 km norr om Skövde centrum. Området gränsar i öster till befintligt gång- och cykelstråk och bostadsområden på Norrmalm, i väster till Gustav Adolfs gata samt i norr till Rådmansgatan.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att ändra del av befintligt industrikvarter till nytt kvarter för skola, service, handel och kontor mm.

Hela detaljplaneförslaget finns tillgänglig i Stadshusets entréplan, Kontaktcenter, Fredsgatan 4, under stadshusets öppettider eller enligt överenskommelse per telefon.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hålls onsdagen den 17 maj kl 18:00 i Skövde stadshus, KS-salen i entréplanet.

Den som har synpunkter på detaljplanen har möjligheter att framföra dessa skriftligen till Sektor samhällsbyggnad, planenheten, 541 83 Skövde, eller via e-post samhallsbyggnad@skovde.se senast 2017-06-05. Ange diarienummer PLAN.2016.23