Avtalen klara om nya Billingen

Förhandlingarna mellan Skövde Kommun och First Hotel om den historiska satsningen på Billingen är nu klara och avtalen kan presenteras.

Jämfört med avsiktsförklaringen har avtalet blivit än mer fördelaktigt för Skövdeborna i och med att kommunen inte betalar något för markområde och byggnader som tas över från First Hotel förrän en ny kongresshall har slutbesiktigats.

– Vi haft med oss de synpunkter och den konstruktiva kritik som framförts i debatten om projektet. Därför känns det väldigt bra att kunna presentera avtalen, som säkerställer Billingens fortsatta utveckling och som innebär att Skövde kommuns ställning har stärkts avsevärt sedan avsiktsförklaringen, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

För omkring ett år sedan presenterade Alliansen i Skövde planerna för en historisk satsning på Billingens utveckling tillsammans med ägarna av First Hotel Billingehus. I maj godkände kommunfullmäktige avsiktsförklaringen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra förhandlingarna.

Tre avtal

Utifrån avsiktsförklaringen har tre avtal förhandlats fram: ett samarbetsavtal, ett aktieöverlåtelseavtal samt ett driftsavtal.

Samarbetsavtalet beskriver respektive parts åtagande och berör bland annat utbyggnaden av Billingebacken, uppförandet av en kongresshall, koordinering av arbetet samt tidsplanen för projektet.

Kommunens köp av 31 000 kvadratmeter markområde, Blå hallen och friluftsbadet regleras av ett aktieöverlåtelseavtal, vilket innebär att kommunen köper aktierna i ett nybildat bolag som äger fastigheten. Skövde kommun tillträder fastigheterna omedelbart efter beslut i kommunfullmäktige.

– Betalningen på 45 miljonerna kronor sker först om och när en kongresshall är uppförd och slutbesiktigad. Om så inte sker inom fyra år från avtalsdagen uteblir betalningen i sin helhet. Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande markområde blir då kvar i kommunal ägo. Detta stärker kommunens ekonomiska ställning i projektet, säger Leif Walterum (C).

Av driftsavtalet framgår hur driften av friluftsbadet skall skötas. Kommunen ska rusta upp friluftsbadet, men den huvudsakliga driften ska skötas av First Hotel Billingehus.

– I och med att kommunen nu återtar badet kan vi göra en efterlängtad upprustning av anläggningen samtidigt som det driftsbidrag First Hotel Billingehus tidigare fått inte längre kommer att betalas ut, säger Ulla-Britt Hagström (L).

– Vi är mycket nöjda med utfallet av förhandlingarna då framför allt betalningsmodellen har förändrats till att bli än mer fördelaktig för kommunen. Avtalen underlättar genomförandet av de planerade satsningar vi vill göra för att nå vår vision om att Billingen ska bli ett av Syd- och Västsveriges mest besökta besöksmål, avslutar Conny Brännberg (KD).

Samtliga avtal är villkorade av beslut i kommunfullmäktige. Ärendet skall enligt plan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari. 

Mer information

En sammanfattning av avtalen samt avtalen i sin helhet hittar du under rubriken "Länkar".