Korta fakta om Skövdes ekonomi

Hur fördelas dina skattepengar?

En kommun finansieras till största delen av skatter baserat på invånarnas inkomster. Det innebär till exempel att kommunens intäkter ökar när arbetslösheten minskar. För 2015 hade Skövde kommun en budget på 2,5 miljader kronor. Av varje hundralapp gick:

  • 40 kr till barn och utbildning
  • 31 kr till äldre- och handikappomsorg
  • 7 kr till stöd för barn, ungdomar och vuxna i socialt svåra situationer
  • 22 kr till övrig verksamhet, som vuxenutbildning, kultur, fritid, underhåll av gator, vägar och grönområden, kollektivtrafik med mera.

 

Resultat 2015

I bokslutet för 2015 redovisar Skövde kommun ett positivt resultat på 77,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,1 procent av skatter och bidrag. Under 2015 investerade Skövde kommun för 455,6 miljoner kronor. Bland större enskilda projekt (ny- och ombyggnationer) kan nämnas nya konstgräsplaner på Lillegården, ombyggnation av Stöpenskolan, ny gymnasiesärskola på Kavelbro, ny förskola Bissgården, upprustning av kommunens kök, gruppbostad Kyrkbacken i Våmb. I investeringsbeloppet ingår 88 miljoner kronor till följd av aktivering inom exploateringsområden. Skövde kommun genomförde även ett antal fastighetsköp under året.

Skövde växer! Under 2015 ökade vi med 421 invånare. I takt med att Skövde växer krävs omfattande investeringar i exempelvis infrastruktur, skollokaler, gruppbostäder med mera.

Prognos 2016

Resultat för helåret 2016 presenteras under våren 2017. Delårsbokslut görs varje tertial. Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2016 på 154 miljoner kronor. Detta överensstämmer väl med helårsprognosen som visar på 160 miljoner kronor. Detta resultat ger möjlighet att göra avsättning till pensioner och strukturera om våra räntesäkringar (swappar) med målet att sänka framtida kostnader. Därför blir det prognostiserade helårsresultatet per 31 augusti 121 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor bättre än reviderad budget. Ett prognostiserat resultat om 121 miljoner kronor motsvarar 4,6 procent av skatter och bidrag vilket medför att vi uppnår målet om ett resultat på tre procent av skatt och bidrag. Skövde behöver ha ett starkt resultat långsiktigt för att klara kommande utmaningar.

Nämnderna redovisar totalt en positiv helårsprognos om 9,6 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten. Budgetföljsamheten hos nämnderna är god. De största avvikelserna återfinns hos kommunstyrelsen med ett överskott om 12,5 miljoner kronor samt vård och omsorgsnämnden med ett underskott om 9,4 miljoner kronor som främst härrör från hemvården.

Snabba fakta från årsredovisningen

 Urklipp årsredovisning kring ekonomi