Problemen med tungmetaller i Skövdes avloppsnät fortsätter

Resultatet från den senaste provtagningen på avloppsvattnet har nu kommit. Det visar att det fortfarande är höga halter av kemikalier och tungmetaller på några områden i Aspelund och Skultorp.

Varje timma når 500-700 kubikmeter avloppsvatten Skövdes reningsverk. Vattnet renas genom ett omfattande system med bassänger och pumpar. Reningsprocessen är känslig för påverkan av kemikalier och tungmetaller, dessa ämnen ska inte finnas i vattnet.

Merkostnader för att ta hand om slam
Halterna av tungmetaller i avloppsvattnet delar upp sig under reningen och hamnar till slut dels i utgående vatten till Mörkebäcken och dels i det slam blir kvar efter reningsprocessen. Slammet kan efter analys spridas på åkermark och viktiga ämnen återföras till naturen. Tyvärr visade analysen för slammet från december att zinkhalten för den perioden var för hög för att slammet ska kunna spridas som gödsel. Nu står Skövde VA inför merkostnader för att bli av med slammet och miljöpåverkan blir onödigt stor. I förlängningen kommer detta att leda till ökade VA-avgifter.

 

Fortsätter söka källan
Skövde VA har fortsatt att söka källorna till utsläppet av tungmetaller och har sedan tidigare identifierat industriområdet Aspelund och Skultorp som områden där bidraget av tungmetaller är högre än normalt. Sökningen har gjorts med hjälp av provtagare som placerats ut i brunnar. De mest akuta ämnena att få grepp om just nu är zink och kadmium.

 

– Vi tror inte att det handlar om att företag medvetet häller ut ämnen med tungmetaller i avloppet på det sätt som var aktuellt med färgutsläppen i somras. Utsläppen är förmodligen en del av den dagliga verksamheten till exempel vid tillverkning eller rengöring. Många företag skulle behöva rena sitt avloppsvatten innan det når ledningsnätet eller ta det med tankbil till miljöstation, men de är sannolikt inte medvetna om detta, säger Sven-Eric Stenermark vid Skövde VA.

Fastighetsägarna i de aktuella områdena kommer att få information och provtagningarna kommer att fortsätta för att försöka komma tillrätta med problemet. 

 

Kontakt
Sven-Eric Stenermark
Skövde VA
0500-49 85 08