Så här ser arbetsförslaget ut!

Vårt nya Hertig Johans torg!

Här presenterar vi det nya förslaget av Hertig Johans torg, stadens stora torg och den naturliga mötesplatsen! Syftet med ombyggnationen är att skapa bättre möjligheter för aktiviteter av olika slag. Detta är en pusselbit i att skapa en bättre stadsmiljö och fler mötesplatser i stadskärnan.

Målbilden vi har jobbat efter är att Hertig Johans torg ska vara öppet, flexibelt och till för alla. Det ska vara inbjudande och locka till att stanna upp och mötas. Ny markbeläggning, en planare yta samt ramper och andra öppningar i marknivå skapar ett betydligt mer lättåtkomligt torg än det vi har idag. Välplanerad belysning, grönska, sittplatser och vatteninslag stärker torgets attraktivitet och ökar den upplevda tryggheten.

Vad blir skillnaden från idag?

Barriärer tas bort. Idag upplever många Hertig Johans torg som otillgängligt. Dels beror detta på kullerstenen som försvårar framkomligheten för fotgängare och fordon. Dels beror detta på olika så kallade barriärer. Ett exempel på en barriär är sittbänken vid planteringen som löper längs med den norra sidan av torget. En annan barriär är inramningen runt Livets brunn. Dessa barriärer kan hindra oss från att få en överblick över torget samt att ta oss från en plats till en annan. Torgets kraftiga lutning gör det dessutom svårt att utnyttja för olika aktiviteter. Det har varit detta som har legat till grund för förändringen. 

Markbeläggningen ändras. Det nya förslaget innebär att torget delas upp i två ytor, en yttre och en inre. Den yttre ytan är den som ligger närmast husen som omringar torget. Här kommer markbeläggningen att följa husens fasadriktning. 

Den inre ytans markbeläggning kommer däremot riktas mot Helenakyrkan. Därmed blir det ännu mer naturligt att röra sig längs med det stråk som löper mellan kyrkan och ingången till Commerce.

Den huvudsakliga känslan vi vill skapa är att det ska vara natursten som täcker torget. I dagens förslag ligger det en granithäll på den inre ytan och betongplattor som är uppblandade med gatsten på den yttre ytan mot fasaderna. 

Lutningen försvinner. Den inre ytan kommer även att planas ut för att möjliggöra många fler typer av aktiviteter än de som fungerar idag. Detta medför att vi skapar trappsteg både i östlig och västlig del av den inre ytan. Denna åtgärd får dock inte begränsa tillgängligheten.

Därför ska vi föra nära dialog med aktörer som har stor erfarenhet av dessa frågor. Bland andra Rådet för funktionshinderfrågor, Räddningstjänsten, Brå och speditörer medverkar i processen. Även länsstyrelsen konsulteras när det kommer till kulturmiljöfrågor. När det kommer till tillgängligheten för funktionshindrade har vi, tillsammans med Rådet för funktionshinderfrågor, utsett en specialgrupp, där personer med sju olika funktionshinder granskar och kommer med synpunkter på alla handlingar.

Möblemanget möjliggör flexibilitet. När torget står färdigt kommer en mindre del än idag vara möblerad för att öka flexibiliteten. Med detta följer att vi i framtiden kommer kunna arrangera olika evenemang och tillföra aktiviteter som idag inte är möjliga.

Belysning skapar trygghet. Belysningen är en oerhört viktig fråga, inte minst för tryggheten på torget. På mörkerplanen ser vi att det faller ett indirekt ljus på kringliggande fasader. Stort fokus ligger på att lysa upp entréerna till torget, och effektbelysning på funktioner som ramper, fontänen och sittytor blir extra viktiga. Mastbelysningen som kan ses har tagits fram för eftersom denna ger ett fint och jämt ljus över stora delar av ytan. Detta innebär att vi vid olika tillfällen kan reglera belysningen utefter aktivitetens ändamål.

Tidplan

  1. Dialogprocess mars-maj
  2. Detaljprojektering maj-augusti
  3. Upphandling augusti-oktober
  4. Entreprenörens planering oktober-mars 2018
  5. Byggstart mars 2018
  6. Invigning sommaren 2019

 

Skisser från arkitekten

 

Vad vill du kunna göra på Hertig Johans torg i framtiden?

En del av torgets yta kommer vara till för en mängd olika aktiviteter. Fyll i formuläret och beskriv vad som är viktigast för dig! Torget, som är Skövdes hjärta, tillhör oss alla och ska vara en plats där vi träffas och mår bra.

Tack för alla era synpunkter och förslag! Vi återkommer när vi tagit del av materialet.