Bild på tegelsten och cement

Bygglov - behövs det?

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva. Vissa undantag finns på landsbygden och vad gäller enbostadshus. Anledningen till att man behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som skall uppfyllas för allas bästa. Du kan läsa vidare under respektive rubrik nedan vad som ställs för krav när du söker bygglov.

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.