Föreningsbidrag

Vem kan söka bidrag?

Fritidsavdelningen kan ge bidrag till aktiva ungdomsföreningar (7-20 år), handikappföreningar och bygdegårdsföreningar.
 
Kulturavdelningens bidrag gäller lokala föreningar som främjar kulturlivet inom Skövde kommun. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt kulturverksamhet med ett mångkulturellt syfte prioriteras.

Vilka bidrag kan föreningar söka?

 • Startbidrag- fritidskontoret
 • Verksamhetsbidrag - fritidskontoret
 • Lokal- och anläggningsbidrag - fritidskontoret
 • Ledarutbildningsbidrag - fritidskontoret
 • Ränte- och amorteringsfritt lån - fritidskontoret
 • Investeringsbidrag - fritidskontoret
 • Subventionerad lokalhyra - fritidskontoret
 • Bidrag för särskilda insatser eller projekt
 • Verksamhetsbidrag för kulturföreningar - kulturkontoret
 • Särskilt bidrag för kulturaktivitet - kulturkontoret

Grundbelopp 2015

För de bidrag som beräknas på ett grundbelopp, så är grundbeloppet för 2017, 295 kronor.

Hur söker du bidrag?

För kulturbidragen finns e-tjänster som ska användas. Se under rubriken "Länkar".

När det gäller bidrag som du söker hos fritidskontoret skickas ansökningsblanketter ut automatiskt i samband med föreningens årsmöte och till de föreningar som beviljats bidrag föregående år. Ansökningsblanketter för startbidrag, investeringsbidrag och ränte- och amorteringsfritt lån skickas ut efter kontakt med fritidsavdelningen.

Startbidrag

Nystartad eller vilande förening, som bedrivit regelbunden verksamhet under minst tre månader, kan få startbidrag till dess att reguljära bidrag kan betalas ut. Medlemsmöte ska ha hållits där styrelse och revisorer utsetts, samt stadgar antagits.

Investeringsbidrag

Investeringsbidraget är till för föreningar som äger, arrenderar eller externt hyr anläggningar/lokaler. Bidraget är avsett att ge ekonomiskt stöd vid inköp av inventarier eller i samband med periodiskt underhåll av anläggning/lokal som bedöms viktigt för Skövde kommun. För investeringsbidraget gäller att beloppet i ansökan ska överstiga ett halvt basbelopp samt att ansökan ska vara fritidskontoret tillhanda senast 1 mars. Om det finns medel kvar efter fördelningen görs ett nytt ansökningsförfarande med ansökan senast den 1 september.

Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.

Ränte- och amorteringsfria lån

Det ränte- och amorteringsfria lånet avser att stödja bidragsberättigade föreningar i Skövde kommun (ungdom-, handikapp- och bygdegårdsföreningar). Lån kan ges till föreningar som äger eller långfristigt arrenderar/hyr anläggning vilken är belägen i Skövde kommun.

Lånet är till för investering i föreningsanläggningar vad gäller ny- till eller ombyggnad av anläggning, förbättrings- och reparationsarbeten av anläggning, inköp av fast inredning i föreningslokaler samt inköp av inventarier i samband med utökning av förenings lokal eller anläggning.

 • Sista ansökningsdatum för RoA-lån är den 30 april.
 • Beviljat RoA-lån ska vara utnyttjat under perioden 1/1-31/12 från det årsskifte som följer efter beslutsdagen.
 • Ränte- och amorteringsfria lån avskrivs för föreningen efter 10 år.
   

LOK-stöd

Det lokala aktivitetsstödet söks via Riksidrottsförbundets hemsida, se under rubriken "Länkar". 

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om ett årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar som är registrerade och verksamma i Skövde kommun. Syftet med bidraget är att medverka till ett rikt och varierat kulturliv riktat till allmänheten.

Ansökan skall vara Kultur- och fritidsavdelningen tillhanda senast den 15 september året innan det år ansökan avser. Sök bidraget via framtagen e-tjänst under rubriken "Länkar".

Särskilt stöd för kulturaktivitet

Ansökan inlämnas senast två månader före arrangemanget. E-tjänst finns under länk till höger.
Innan beviljat bidrag betalas ut måste föreningen redovisa sitt arrangemang i en e-tjänst under rubriken "Länkare". Särskilt stöd för kulturaktivitet kan betalas ut med max 3000 kr/aktivitet och max 5000 kr/förening och år. Aktiviteten ska vara offentlig.