Vuxenutbildningen i Skaraborg utvald till nationellt projekt

Vuxenutbildningen i Skaraborg har som en av fyra regioner i landet valts ut som föregångare för god samverkan mellan vuxenutbildningar. Alla Skaraborgs 15 kommuner deltar genom Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Statens skolverk driver Europeiska socialfondens projekt RegioVux, ett projekt kring regional samverkan för gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Syftet med regionalt yrkesvux är bland annat att höja kompetensen hos personer med kort utbildning, underlätta nyanländas etablering och möta behoven av arbetskraft på arbetsmarknaden.

Målgrupp
Målgruppen för ett regionalt yrkesvux är bland andra personer med kort tidigare utbildning, nyanlända, unga som avbrutit skolan, unga som varken arbetar eller studerar, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska stärka samverkan mellan arbetslivets och regionernas roll när det gäller planering, genomförande och breddning av det regionala utbudet av yrkesutbildning.

– Vi ska arbeta för att få en tydligare koppling mellan utbildning och efterfrågan av yrkeskompetens. Både utbildnings- och näringsdepartementet följer projektet. Det finns också en koppling till regeringens strategi och handlingsplan för smart industri med tanke på digitaliseringens möjligheter och utmaningar kring vilka nya kompetenser som kommer att efterfrågas, säger Johan Strömberg, avdelningschef för Vuxenutbildningen i Skövde.

Övriga regioner som är utvalda för att delta i projektet är Kommunförbundet Skåne, Region Västerbotten och Lapplands kommunalförbund.

Projekttiden är 1 juni 2016 till 31 maj 2018.

Kontakt
David Lundgren
Projektledare, Skolverket
08-5273 3460, david.lundgren@skolverket.se

Catarina Carlehed
Strateg kompetensförsörjning, Skaraborgs kommunalförbund
0500-49 72 15, catarina.carlehed@skaraborg.se

Johan Lindell
projektmedarbetare
0502-60 67 45, johan.lindell@tidaholm.se

Johan Strömberg
Chef Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsavdelningen Skövde
0500-49 77 20, johan.stromberg@skovde.se