Energi- och klimatplan 2011-2020

Skövde kommun har en energi- och klimatplan som gäller fram till år 2020. Syftet är att öka energieffektiviseringen och öka användningen av förnyelsebara bränslen för att minska utsläppen av växthusgaser.

Planen gäller både den kommunala verksamheten och kommunen som helhet. Andra positiva effekter blir renare luft i staden och billigare driftskostnader.

Skövde kommuns energi- och klimatplan har som syfte att ge kommunen förutsättningar för att hantera klimatfrågan på lokal nivå på ett långsiktigt och strategiskt sätt. Vision Skövde 2025 ställer som mål att miljömedvetenheten ska öka och att kommunen ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.

Målbilden för kommunen är att Skövde 2050 inte ska bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målbilden innebär att utsläppen av växthusgaser bör minska med 85 procent till 2050, jämfört med 1990, vilket motsvarar utsläpp som är mindre än ett ton per invånare.