Rikkärret

Rikkärret är en av de karakteristiska naturtyperna på Billingens sluttningar. Här växer många orkidéer.

Orkidéerna och kalken

Kärren ligger på kalkberget i nedre delen av sluttningen. Speciellt för rikkärren är ett, tack vare kalkberget, extremt högt pH-värde i marken. Detta gynnar en flora som tål eller kräver höga kalkhalter till exempel flertalet i Sverige växande orkidéer.

Orkidéer som kärrknipprot, ängsnycklar och flugblomster kan finnas i stora mängder. Andra typiska arter är majviva, slåtterblomma, tätört och gräsull. Gräs och halvgräs är mycket vanliga exempelvis näbb- och ängsstarr, älväxing och blåtåtel. Även bland mossorna finns typiska arter som kalkkammossa och kärrklomossa.

Genom kärren rinner ofta små bäckar med kalkhaltigt vatten. Det är också vanligt med källor och kalkutfällningar, så kallad kalktuff, där källorna rinner fram.

Känsliga kärr

Rikkärret är en ovanlig naturtyp i Sverige eftersom berggrunden vanligen består av urberg och är relativt sur. Det är därför angeläget att vi är rädda om de få som finns kvar. De vanligaste hoten är utdikning och igenväxning. Rikkärret är mycket känsligt för slitage.

I Nohlmarken, ett av Skövdes rikkärr, finns en anlagd spång som gör att du kan besöka området och njuta av blomsterprakten utan att skada vegetationen.