tåg genom skövde

Slut på nedrivna kontaktledningar!

Från och med måndag den 23 januari 2017 drar arbetet med trädsäkring runt stambanan igång för fullt. Träd intill spåren avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska falla på spåren.

Trafikverket gör Västra Stambanan säkrare genom Skövde kommun. Träd intill spåren avverkas eller beskärs så att inga träd eller grenar ska behöva falla på spåren. Arbetet utförs under hösten av Trafikverkets entreprenör Klättermusen Trädvård AB.

Arbetet kan medföra buller vid körning med maskiner, röjning och avverkning. Vissa områden kommer att spärras av under tiden som arbetena pågår. Vänligen respektera dessa avspärrningar och håll säkerhetsavstånd till trädfällarna.

Trafikverket har tillsammans med Skövde kommun planerat vilka hänsyn som ska tas längs järnvägen. För att gynna biologisk mångfald lämnas ibland de avverkade träden i vissa områden som död ved, en bristvara i landskapet. Många hotade arter, till exempel olika insekter, fåglar och svampar, är beroende av död ved för sin överlevnad. I vissa fall låter vi knuthamla träden eller gör högstubbar av dem.

Frågor om trädsäkring ställs till Trafikverket
Ingemar Lundin, 070-222 35 50

Frågor om park- och naturhänsyn ställs till Skövde kommun.