Vattenförsörjningsplan ute på remiss

Vattenförsörjningsplanen syfte är att tydliggöra vilken betydelse kommunens vattenförekomster (ytvatten och grundvatten) har för dricksvattenförsörjningen.

Planen beskriver även hur allmän och enskild dricksvattenförsörjning ser ut idag, vilka utmaningar som finns framöver samt en inriktning för arbetet framöver.

Under 2016 har vattenförsörjningsplanen revideras. För att inhämta synpunkter skickas planen nu ut på remiss. Du kan läsa planen i sin helhet genom att klicka här.

Följande remissinstanser har fått vattenförsörjningsplanen:

 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Västra Götalandsregionen
 • Falköpings kommun
 • Skara kommun
 • Mariestad kommun
 • Tibro kommun
 • Skövde kommun - sektor samhällsbyggnad
 • Skövde kommun - sektor styrning och verksamhetsstöd
 • Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)
 • Räddningstjänsten Östra Skaraborg
 • SGU - Sveriges geologiska utredning
 • Skaraborgsvatten

 

Remisstiden är 2017-01-16 till 2017-03-17.