Skolkuratorer

Verkar för arbetsglädje, trivsel och trygghet.

Skolkurator arbetar tillsammans med lärare och övriga elevhälsan för att du som elev ska få det stöd du behöver för att nå målen med skolarbetet. Skolkurator kan du och dina vårdnadshavare vända dig till från förskoleklass till dess du slutar gymnasiet.

Skolkurator arbetar med att utreda, åtgärda och främja din närvaro i skolan.

Skolkurator har särskilt ansvar för din psykosociala arbetsmiljö. I klassrummet, omklädningsrummet, på skolgården och på internet – överallt ska du under arbetsdagen kunna känna dig trygg.

Skolkurator träffar dig som elev enskilt för samtal. Rör det skolarbetet eller relationer med vuxna eller kamrater i skolan arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. Kurator kan även hjälpa dig och dina vårdnadshavare vidare till hälso- och sjukvård eller socialtjänst om du behöver stöd kring ohälsa eller andra problem.

Skolkurator arbetar hälsofrämjande och hittar det som är en bra arbetsmiljö på just din skola och ser till att det fortsätter eller blir ännu bättre.

Skolkuratorerna arbetar också förebyggande – om de upptäcker olika problem försöker de föreslå ändringar som ger alla elever bättre hälsa, ökad trivsel, trygghet och studiero.