Bild på Käpplundaskolan.

Käpplundaskolan

Käpplundaskolan ligger vackert och naturnära i stadsdelen Havstena.

Käpplundaskolan ligger i centrala Skövde och har cirka 500 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. För de yngsta eleverna i förskoleklass och årskurs 1 är skolan organiserad i tre spår: Cassiopeja, Orion och Pegasus. Varje spår har fritidshem för de yngre eleverna upp till årskurs 2. För de äldre eleverna finns en gemensam fritidsklubb. Från årskurs 2-6 är skolan organiserad årskursvis med tre klasser per årskurs.

Arbetet på Käpplundaskolan leds av två rektorer med uppdelat ansvar för de yngre respektive de äldre åldrarna med tillhörande fritidshem. Verksamheten på skolan är organiserad i arbetslag.

Lärarna i arbetslagen har ett kollegialt samarbete kring undervisning, lärandeprocesser samt elevstödjande insatser. Käpplundaskolan är en skola där eleverna ska känna sig trygga och vara framgångsrika i sitt lärande. Trygghet är en förutsättning för kunskapande. Skolan arbetar målmedvetet med att alla elever utifrån sina egna förutsättningar ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

I skolans elevhälsoteam ingår rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagoger. Skolan strävar mot att en stor del av elevvården ska bedrivas i respektive arbetslag. I det elevstödjande arbetet medverkar även skolans talpedagog, speciallärare och lärare i svenska som andraspråk.

För elever som ibland har behov av ett mindre sammanhang har Käpplundaskolan möjlighet till verksamhet i 326:an, namnet på ett rum. Utgångsläget är att alla elever ska vara inkluderade i sin klass och att alla elever ska lyckas i klassrummet.

På rasterna erbjuder skolans Trivselledare (TL) fler och mer varierande aktiviteter. Målet med arbetet är att öka rörelse och aktivitet bland elever på ett sätt så att alla kan vara med. Skolan ser även detta som ett förebyggande arbete för att undvika konflikter och kränkningar.

Skolans arbete mot mobbning är både förebyggande arbete och arbete vid akuta insatser. I skolans Trygghetsteam ingår specialpedagog samt personal från förskoleklass, årskurs 3-6 och fritidshemmet.

Länkar