Bild på barn som spelar spel

Förskola och skola för nyanlända

Nyanlända barn och unga vistas i Skövde kommun på olika villkor och under olika förhållanden.

Förskola och förskoleklass

Elevens vårdnadshavare behöver göra ett aktivt val av förskola för sitt barn. Valet görs via e-tjänsten "Anmälan barnomsorg" (se under "Länkar"). Val till förskoleklass görs på blankett (se under "Länkar").

När barn i förskoleåldern kommer till mottagnings- och modersmålsenheten görs en kartläggning över familjebilden med hjälp av tolk eller flerspråkig personal. Kartläggningen följer därefter med barnet till förskolan och förskoleklass.

Grundskola och gymnasium

Vårdnadshavare behöver göra ett aktivt val av skola för sitt barn i grundskolan. Val till skola görs på blankett (se under "Länkar"). Blanketten lämnas direkt till skolan eller till mottagnings- och modersmålsenheten. Elever i gymnasieåldern kontaktar IM Språkintroduktion på Gymnasium Skövde för registrering.

När eleven är registrerad på en skola genomför mottagnings- och modermålsenheten en inledande bedömning där vårdnadshavare och elev kallas till ett inskrivningssamtal. Med hjälp av tolk fås en bild av elevens tidigare erfarenheter och studievana. Vid detta tillfälle genomförs också ett hälsosamtal.

Veckan efter inskrivningssamtalet startar eleven undervisning på mottagnings- och modermålsenheten. Eleven får vistas där som längst åtta veckor. Under den tiden genomförs också en kartläggning av elevens kunskaper. Bedömningen genomförs på elevens starkaste språk så långt det är möjligt.

Den inledande bedömningen ingår sedan i det underlag för beslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Den syftar också till att redan på ett tidigt stadium upptäcka elever som behöver särskilda stödinsatser från skolans sida. Mottagnings- och modermålsenheten rekommenderar årskursplacering samt stödinsatser till mottagande skolas rektor utifrån bedömning som görs individuellt för varje elev.

Studiehandledning på modersmålet

Det krävs ett medvetet och långvarigt arbete från skolans sida för att en nyanländ elev ska erövra de språkliga kunskaper som skolans olika ämnen omfattar. Studiehandledning på modersmålet kan ges i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen eller som särskilt stöd. Målet för studiehandledningen är att eleven ska nå kunskapskraven i olika ämnen, att eleven ska lära sig ord och begrepp på flera språk och att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Eleven ska också få en förståelse för den svenska skolan så att hen kan kännas sig trygg och utveckla en god självkänsla. Studiehandledning ska ske i nära samarbete mellan studiehandledare och klasslärare/ämneslärare. Mottagnings- och modermålsenheten ansvarar för att tillhandahålla studiehandledare.

Svenska som andraspråk

I grundskoleförordningen står att undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för

  • elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och
  • invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk. Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska. Båda ämnena är lika behörighetsgivande för fortsatta studier.