Beslut om Skolutvecklingsmedel för 2019

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om skolutvecklingsmedlen för 2019 och dessa går till fyra olika utvecklingsarbeten och enheter.

Skolutvecklingsmedlen kommer bland annat att användas till att skapa en mer inkluderande fysisk lärmiljö för att öka både måluppfyllelse och studiero. Man kommer att använda forskning samt elever och lärares erfarenheter för att skapa bästa möjliga lärmiljö, både pedagogiskt, socialt och fysiskt. Det kommer att skapas en digital bok för barns språkutveckling utifrån olika modersmål, där barn, föräldrar och pedagoger arbetar tillsammans. Sedan går även medlen till läsglädje där man med utgångspunkt i forskning utvecklar elevers läsintresse.

Syftet med skolutvecklingsmedlen

Syftet med medlen är att stärka undervisningen för barn och elevers utveckling och lärande.

Skolutvecklingsmedlen är på 200 000 kronor och kan fördelas på en eller flera beviljade projekt.

Beviljade utvecklingsarbeten

Eriksdalskolan: Tillgängliggöra fyra klassrum (75 000 kr)
En mer inkluderande fysisk lärmiljö skapas i syfte att öka studiero och måluppfyllelse.
Inköp av utrustning utifrån behov, exempelvis möjliggöra för elever att arbeta avskärmat.

Lundenskolan: Tillgängliga lärmiljöer åk 5 - pedagogiskt, socialt, fysiskt (60 000 kr)
Elever ska tillsammans med lärare kontinuerligt utvärdera och utveckla arbetet. Erfarenheter diskuteras och kopplas till aktuell forskning.
Fortbildning och ny utrustning bidrar till att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.

Trängens förskola: Digital bok – för barns språkutveckling utifrån olika modersmål (50 000 kr)
Utifrån forskning om flerspråkigt arbetssätt och interkulturellt förhållningssätt utvecklas och synliggörs arbetet med barns flerspråkighet. Barnen får möjlighet att tillsammans med vårdnadshavare och pedagoger skapa en digital bok.
Genom fler digitala verktyg möjliggörs nya arbetssätt som stimulerar barns språkutveckling.

Svärtagårdsskolan: Läsglädje – en källa till ökad måluppfyllelse (15 000 kr)
Med utgångspunkt i forskning utvecklas elevers läsintresse och en lustfylld läskultur. En positiv inställning till läsning ger ökad möjlighet till lärande i alla ämnen.
Inköp av litteratur bidrar till stimulerande läsning.

Stort grattis till mottagarna!