Bild på elever.

Brukarundersökning våren 2018 – tyck till om ditt barns förskola eller skola!

Under våren genomför sektor barn och utbildning den årligen återkommande brukarenkäten för elever och föräldrar inom för-, grund- och gymnasieskolan.

Enkäten genomförs för vårdnadshavare i förskolan med barn födda år 2013 och 2015 samt i förskoleklass. Den genomförs även för elever och vårdnadshavare i fritidshemmen, grund- och grundsärskolans årskurs 2, 5 och 8, gymnasieskolans årskurs 2 samt gymnasiesärskolan åk 3 och 4.

Syftet med enkäten är att mäta den pedagogiska verksamhetens kvalitet och resultatet blir underlag för verksamheternas kvalitetsutveckling.

Du som vårdnadshavare, och som har barn i aktuell ålder, kommer under vecka 7 få inloggning till enkäten skickad hem till dig. Genom att besvara enkäten bidrar du till att utveckla kvaliteten i verksamheten. Dina svar är viktiga för oss!

I årets enkät finns möjlighet att förutom svenska besvara enkäten på finska och arabiska.

Resultatet av enkäten kommer sedan att redovisas i jämförelsetjänsten på Skövde kommuns webbplats.

Tack för din medverkan!