Ansök om skolutvecklingsmedel 2018 nu!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ansök om skolutvecklingsmedel 2018 nu!

För kommunala eller fristående verksamheter som vill förverkliga sin idé att utveckla barn och elevers lärande.

Syftet med skolutvecklingsmedel är att premiera goda idéer och nytänkande från verksamheten. Dessa projekt ska leda till skolutveckling och goda resultat utifrån uppdraget. Samtliga projektansökningar ska spridas inom sektorn samt de fristående enheterna för att uppnå maximal skolutveckling i Skövde kommun.

Bedömning för medel utgår från att det planerade utvecklingsarbetet bedrivs i linje med någon av nämndens prioriterade strategier för att nå målet: 

Skövde ska utvecklas mot att vara ledande kommun i skolutveckling

Strategier

  • Vi har en väl fungerande integration
  • Inom för-, grund- och gymnasieskolan är utvecklingen inom ämnesområdena teknik, naturvetenskap och matematik särskilt prioriterade
  • Vi har stärkt samverkan mellan skola och arbetsliv
  • Vi har ett ökat entreprenörskap i samtliga skolformer
  • Vi har utvecklade verktyg för att nå högre resultat och måluppfyllelse
  • Samtliga medarbetare arbetar aktivt med omvärldsbevakning och tar del av ny teknik och forskning
  • Vi har ett ökat internationellt engagemang

Barn och utbildningsnämnden kommer i år att prioritera ansökningar som kan uppvisa skolutveckling med stöd av digitalisering.

Vem/vilka kan ansöka?

Samtliga skolformer och verksamheter (enskild medarbetare, arbetslag, enhet) inom barn och utbildningsnämndens ansvarsområde (förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola) samt fristående för-, grund- och gymnasieskolor kan ansöka om skolutvecklingsmedel.

Ansökan kan göras av chefer och medarbetare.

  • Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om tilldelning i december
  • Utvecklingsmedlen är på 200 000 kronor och kan fördelas på en eller flera beviljade projekt
  • Samtliga ansökningar och beviljade projekt publiceras på kommunens hemsida

Medlen ska användas till att förverkliga idéer samt fortsatt skolutvecklingsarbete inom verksamheten. De som beviljats medel ska sprida de goda exemplen från utvecklingsarbetet till kollegor inom både kommunala och fristående enheter.

Hur görs ansökan?

Ansökan ska vara skriftlig och blanketten Skolutvecklingsmedel - ansökan ska användas. Blanketten  hittar du under "Dokument" eller via "E-tjänster & blanketter" (se "Länkar").

Skicka ansökan senast 15 september 2018 till: 
skolutvecklingsmedel@skovde.se (ämne: "Skolutvecklingsmedel")

Välkommen med din/er ansökan!