Förstelärare i svenska Åsa Lillerskog och Johanna Funke och Liam Hedén rektor på Eriksdalskolan.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

På Eriksdalskolans högstadium bedrivs sedan vårterminen 2018 ett kollegialt lärande i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Arbetet drivs av förstelärarna i svenska Åsa Lillerskog och Johanna Funke, vilka i sin tur får handledning och utbildning av Karlstad universitet inom ramen för samverkan bästa skola (SBS).

Vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Forskning visar att ett arbetssätt som fokuserar både på språk- och kunskapsutveckling bidrar till att fler elever, oavsett bakgrund, ges möjlighet att lyckas i skolan. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) ställer höga krav på de språkliga och kommunikativa färdigheterna hos eleverna. Detta innebär att det inte räcker med en undervisning som endast riktar in sig på de ämnesmässiga målen utan man måste även arbeta med de språkliga målen.

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kännetecknas av att man som lärare arbetar parallellt med de ämnesmässiga och språkliga målen, tillämpar en inlärningsmetod som är kontextualiserad och arbetar för ett aktivt deltagande både muntligt och skriftligt och att man även erbjuder riktad stöttning.

Kollegialt lärande

Högstadielärarna på Eriksdalskolan träffas tre till fyra gånger per termin för att få ta del av forskning inom området för ett språk- och kunskapsutvecklande. Vid dessa träffar läggs det tonvikt på att lärarna ska få tillgång till fler pedagogiska verktyg för hur man rent praktiskt kan arbeta med eleverna inom detta område. Mellan de olika träffarna är tanken att det ska äga rum ett mellanrumslärande, vilket innebär att lärarna får i uppgift att testa olika aktiviteter med eleverna som gynnar en språk- och kunskapsinriktad undervisning. Lärarna får sedan tillsammans utvärdera hur lektionen gått och vad som kunde gjorts annorlunda. Därutöver läser lärarna litteratur som sedan diskuteras på de olika träffarna.

Eriksdalskolans mål med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Målet med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att göra undervisningen mer tillgänglig och öka elevernas motivation och lust att lära.

- Vi på skolan är övertygade om att detta arbetssätt på sikt kommer att ha en gynnsam effekt på elevernas lärande, vilket i sin tur kan resultera i högre betyg. Eleverna får en större förståelse för de olika ämnenas uppbyggnad, struktur och kärna och kommer bli mer rustade för framtiden säger Liam Hedén rektor på Eriksdalskolan.