Bild på flicka som läser (Foto: Jesper Anhede)

Elever och vårdnadshavare är nöjda med utbildningen i Skövde kommun

Resultatet av höstens brukarundersökning visar att barn, elever och vårdnadshavare generellt är nöjda, trivs bra och känner sig trygga med sin förskola/skola.

Brukarundersökningar är ett viktigt verktyg för att ta in elever och vårdnadshavares perspektiv och en del i arbetet med att utveckla kvalitén i verksamheten.

- Det är viktigt att vi frågar dem vi är till för hur de upplever förskolan och skolan. Skövde kommun presterar kunskapsresultat som ligger över rikets snitt. Nu ser vi även att resultaten inom trygghet och studiero är goda. Det viktiga arbetet med trygghet och studiero behöver dock fortsätta för att få alla att trivas och känna sig sedda, säger Marianne Gustafsson (KD), tillförordnad ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Under hösten 2019 har elever och vårdnadshavare inom för-, grund och gymnasieskolan deltagit i brukarenkäten. Enkäten genomfördes för vårdnadshavare i förskolan med barn födda år 2014 och 2016 samt i förskoleklass. Den genomfördes för elever och vårdnadshavare i åk 5 och 9 samt vårdnadshavare i grundsärskolan. Enkäten genomfördes även för elever i gymnasieskolan åk 2.

För första gången har vårdnadshavare kunnat besvara undersökningen via mail med en länk till enkäten. Detta bidrog troligen till att svarsfrekvensen har ökat jämfört med 2018.

Förskola
Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans verksamhet. Där uppger 97 procent att förskolan är trygg och säker och 94 procent tycker att personalen är lyhörd och visar respekt för deras barn. 90 procent tycker att personalen publicerar relevant information i lärplattformen Vklass.

Förskoleklass
Av vårdnadshavarna i förskoleklassen uppger 93 procent att deras barn känner sig trygga i skolan samt att undervisningen väcker barnens lust att lära.

Grundskola
Av eleverna i årskurs 5 uppger 92 procent att de känner sig trygga i skolan och 89 procent av eleverna tycker att skolarbetet är intressant. Av eleverna i årskurs 9 uppger 83 procent att de känner sig trygga i skolan.

Av eleverna i åk 5 och 9 uppger en större andel jämfört med riket i övrigt att de har studiero på lektionerna och känner sig trygga i skolan.

Grundsärskola
De vårdnadshavare med barn i grundsärskolan som svarat på enkäten upplever en 100-procentig nöjdhet.

Gymnasieskola
Av eleverna i åk 2 i gymnasieskolan uppger 77 procent att de är nöjda med sin skola som helhet och 83 procent känner sig trygga i skolan. 93 procent av eleverna säger att de kan nå kunskapskraven i skolan om de försöker.

- När resultaten från brukarundersökningarna nu är presenterade för oss, så sker analysarbete på alla nivåer inom sektorn. Utifrån analyserna så kommer insatser att göras för att nå nämndens målbild; Hög måluppfyllelse samt Trygghet och studiero, säger sektorchef för barn och utbildning Katarina Lindberg.