Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Information om Käpplundaskolan

Med anledning av den artikel som publicerades i SLA den 13 maj angående Käpplundaskolan finns ett behov av att belysa det omfattande arbete som har gjorts, som pågår och som ska genomföras framöver för att få bort PCB som konstaterats i byggnadens fasader och i marken på delar av skolgården.

Under sommaren 2019 påbörjades en planering för att renovera Käpplundaskolan och i samband med detta hittades PCB i skolans fasader utvändigt, i fönsterfogar och tegelfogar. Då misstankar fanns om att det förekom värden av PCB i marken i anslutning till byggnaden utökades mätningarna. Resultatet visar att det förekommer halter av PCB på gräsytor och rabatter utefter fasaderna på skolgården som överstiger godkända riktvärden från NaturvårdsverketDe berörda områdena ska därför saneras. Det aktuella området på skolgården är inhägnat och övertäckt för att förhindra dammspridning och ur säkerhetssynpunkt kommer sanering att genomföras under sommarlovet.

— Vi har en tydlig process för hur den här saneringen ska gå till och den har vi tagit fram tillsammans med experter inom Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som är tillsynsmyndighet för denna typ av arbeten. Vi har nogsamt följt deras rekommendationer för hur vi ska göra för att hantera den här situationen och vi har fullt förtroende för deras expertis, säger Ingemar Linusson, fastighetschef i Skövde kommun. Det entreprenadföretag som genomför saneringen är certifierat och godkänt för denna typ av arbeten.

Besluten är fattade i samverkan med MÖS

I arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för renovering och sanering har kommunen arbetat tillsammans med Miljösamverkan Östra Skaraborg för att säkerställa att fånga upp allt som behöver göras. Tillsammans med MÖS har beslut om olika åtgärder fattats, bland annat att skolan kan användas för undervisning fram till saneringen ska genomföras och att det inte föreligger någon förhöjd risk för de elever och den personal som vistas i byggnaden.

— Utifrån det underlag som Skövde kommun redovisat till oss, har vi har inte sett något behov av att rekommendera ytterligare åtgärder. Vår bedömning är att Skövde kommun följer riktlinjerna för hur PCB ska saneras, säger Pelle Holmström, förbundschef på Miljösamverkan östra Skaraborg.

Informerat personalen löpande

Från skolans sida har man arbetat mycket med att se till att elever och personal ska vara informerade om vad som händer och ska göras i skolan och när det ska ske. Man har även varit noga med att föra dialog med skyddsombuden.

— Vi har kontinuerligt arbetat med information till medarbetare och vårdnadshavare för att de ska känna att de insatta i vad som händer och vad det innebär. Det finns en tydlig åtgärdsplan och en bedömning om hur och när olika steg ska vidtas och det känner vi oss trygga med. Om det hade funnits tecken på att det skulle vara ett problem att använda byggnaden hade vi självklart inte bedrivit undervisning här, säger Eva-Lotta Johansson, rektor vid Käpplundaskolan.