Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Nytt beslut om fortsatt fjärr- och/eller distansundervisning för Gymnasium Skövde

Smittoläget i Västra Götaland är fortsatt allvarligt. Idag den 29 april beslutade barn- och utbildningsnämnden om fortsatt fjärr- och/eller distansundervisning för Gymnasium Skövde. Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. Beslutet gäller från den 3 maj till och med den 11 juni.

Den 27 april kom nya regionala rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Rekommendationerna innebär att högst två tredjedelar av eleverna på Gymnasium Skövde får vara på plats samtidigt (tidigare gällde 50 procent). Då läget kan variera mellan enskilda skolor har huvudmannen möjlighet att besluta om ytterligare insatser med mer fjärr- och/eller distansundervisning vid behov.

Gymnasium Skövde har kontinuerligt, med anledning av covid-19, vidtagit flertalet åtgärder. Bland dessa åtgärder kan nämnas schemaändringar, lokaländringar vid undervisning av större undervisningsgrupper, markeringar i korridorer och passager för att minska trängsel vid förflyttningar, ommöblering i klassrum, reglering av lunchtider och begränsning av tillgång till skolans lokaler före och efter schemalagda lektioner. 

Nämnden bedömer att Gymnasium Skövde gjort sitt yttersta för att minska trängsel i skolans lokaler. Att med nuvarande smittoläge ta in fler elever än de rekommenderade högst två tredjedelarna är inte möjligt om de allmänna råden och rekommendationerna från myndigheterna ska kunna följas, därför gäller beslutet fram till skolavslutningen den 11 juni.

Även kollektivtrafiken har beaktats i beslutet då risken för trängsel i högtrafik är överhängande.

Högstadieskolorna återgår till närundervisning

De kommunala högstadieskolorna återgår till närundervisning för samtliga årskurser från och med den 3 maj. Nämnden bedömer att tillräckliga åtgärder kan vidtas för att undvika trängsel i skolornas lokaler. Det tidigare beslutet om delvis fjärr- och/eller distansundervisning gäller till och med den 30 april.

Nämnden och verksamheterna fortsätter att följa utvecklingen av covid-19 noggrant och är beredda att vidta nya åtgärder om förutsättningarna ändras.

Gymnasium Skövde

För Gymnasium Skövde gäller, som tidigare, följande undantag från beslutet:

  • Gymnasiesärskolan
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Examinationer som skolan bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans
  • Genomförandet av arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Elever på fordons - och transportprogrammet, inriktning transport samt bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsförare
  • Elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning


Beställning av matlådor

Beställning av matlådor görs enligt tidigare rutin:

Lunchlådor till gymnasieelever med distansundervisning (skovde.se)