Skövde kommun vidtar åtgärder för att säkerställa god inomhusmiljö på Käpplundaskolan

Skövde kommun tar uppgifterna om problem med inomhusmiljön på Käpplundaskolan på stort allvar. Åtgärder har vidtagits för att utreda problemen och omfattningen av dem.

I juni kom uppgifter från personal, som tillfälligt arbetade i Käpplundaskolans lokaler, om besvär som tydde på dålig inomhusmiljö i källaren. Verksamheten flyttades till andra lokaler på skolan och besvären upphörde. Ett arbete påbörjades för att utreda problemen.

Skövde kommun tar uppgifterna om bristande inomhusmiljö på stort allvar. Vi har förståelse för att detta skapar en oro bland såväl elever och vårdnadshavare som hos våra medarbetare. Det är prioriterat att snabbt kartlägga problemen och omfattningen av dem.

Följande åtgärder vidtas nu på Käpplundaskolan

  • ventilation körs dygnet runt
  • kontroll av luftflöden och ventilation genomförs
  • en teknisk skadeutredning av byggnaden genomförs
  • rektorerna håller hälsosamtal med all personal på skolan, vid behov kopplas företagshälsovården in för vidare hälsokontroll
  • skolsköterska går igenom underlag från tidigare elevhälsosamtal för att kartlägga eventuella mönster som kan indikera bristande inomhusmiljön.

 

Sedan tidigare känner skolledningen till ett enskilt elevärende med symptom som kan kopplas till inomhusmiljön på Käpplundaskolan. Utöver det har varken skolledning eller huvudskyddsombud information om att problem förekommit tidigare. Det finns ingen dokumentation från medarbetarsamtal eller protokoll från skyddsronder där det framgår att det finns brister i inomhusmiljön. Om det i kartläggningen visar sig att det funnits problem sedan tidigare, utöver det kända elevärendet, kommer det utredas varför det inte dokumenterats. Att rutiner för att rapportera och dokumentera brister i arbetsmiljön fungerar är en viktig fråga för Skövde kommun.