Allmän information om skolskjuts

Du som går i grundskolan i Skövde och har fått skolskjuts får en elevskjutslista. Denna delas ut av den skola som du går på eller så får du listan hemskickad. Elevskjutslistan visar tider och vem som kör de skjutsar som du ska åka med.

Upphandlad buss

Kommunen har upphandlat skolbussar som körs av Hellbergs Buss och Söne Trafik. Under förutsättning att det finns plats i bussen kan skolskjutselevers kompisar få åka med, men kompisen måste då ha ett intyg från sin skolas expedition som visar att hen har tillstånd att åka med.

Bussar i linjetrafik

Skolskjutsning med Västtrafiks bussar i linjetrafik körs av Nobina. Tidtabellerna för dessa bussar hittar du på Västtrafiks hemsida.

Om du åker skolskjuts med buss i linjetrafik får du genom skolans Västtrafiks skolkort. Kortet delas ut den första skoldagen på höstterminen. Kortet ska alltid visas upp då du åker med linjebussarna. Om du inte har skolkortet med dig får du följa med på morgonturen till skolan (detta gäller under hela läsåret på skoldagar). På skolans expedition kan du sen få ut ett tillfälligt färdbevis för hemresan.

Skolskjuts med taxi

Om det inte är möjligt att klara skolskjutsen med de av kommunen upphandlade fordonen eller buss i linjetrafik får du åka taxi. Detta gäller för om du går på den skola som du tillhör. Om du går på annan skola än den anvisade har du inte rätt till taxiskjutsar.

För dig som går på en skola som kommunen har hänvisat dig till och där inga bussförbindelser finns (exempelvis särskolor eller av annan särskild anledning) kan taxi beviljas. Beställningarna av skolskjutsar görs av kommunen.

Det är bara du som har tillstånd till taxiresa som får åka med, alltså inga kompisar.

Skolskjuts vid växelvis boende

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende gäller liksom övriga beslut om skolskjuts som längst ett läsår. Därefter prövas beslut om skolskjuts igen om ansökan kommer in. För att vara säker på att få skolskjuts med buss från och med skolstart ska ansökan alltså vara inne senast 15 april. Under vecka 33 skickas information ut till de som beviljats skolskjuts om hur eleven erbjuds skolskjuts.

Du kan göra en ansökan direkt via vår e-tjänst. Ansökan behöver även kompletteras med ett aktuellt planeringsunderlag för läsåret för vilka dagar och veckor du behöver skolskjuts. Planeringsunderlaget behöver skickas in senast den 15 maj. Läs mer om reglerna för skolskjuts här.

Tider för skolskjuts

Alla tider för när skolskjutsen går från en viss hållplats är väldigt exakta i de utdelade busslistorna.

Av olika skäl kan bussen komma både tidigare och senare. Därför gäller för kommunens skolbussar och linjetrafikens bussar att du ska vara på plats fem minuter före utsatt tid och vänta tio minuter efter utsatt tid. Har inte bussen kommit efter tio minuter får du försöka få hjälp med att ringa till din skola och meddela att det inte har kommit någon skjuts.

Vid skolskjuts med taxi väntar taxin tre minuter efter utsatt tid.

Om du inte behöver skolskjutsen alls eller till viss del

Om du har fått skolskjuts, men inte behöver den länge är det viktigt att du snarast möjligt anmäler detta till  kommunen. Kontakta isåfall Kontaktcenter eller skriv till oss på skolskjuts@skovde.se 

Om du inte behöver skolskjuts alla dagar eller alla tider och åker med kommunens skolbussar eller taxi är det viktigt att lämna in ett underlag för skolskjutsplanering.

Avbeställning av taxiskjuts

Om du har skolskjuts med taxi och inte behöver nyttja denna vid ett tillfälle ska resan avbeställas så snart du kan eller senast en timme före överenskommen hämtningstid. Lägg märke till att du måste avbeställa skolskjutsen även om du vet att turen ändå körs. Avbokning görs på telefonnummer 0515-68 57 60 (kl 06:30-16:30) senast en timme innan avfärd.  Du kan med fördel använda Västtrafiks app Boka res för att avboka ditt barns skolresor.

Bälte

I fordon utrustade med bälten ska dessa användas. Det är ett föräldraansvar att uppmuntra barnen att använda bälte.

Ansvarsfördelning buss

Föräldrar

  • Ansvarar för att eleven kommer till hållplatsen
  • Ansvarar för att eleven går till anvisad väg
  • Ansvarar till dess att eleven kommer på bussen
  • Ansvarar för att eleven följer ordningsregler vid skolskjuts

Entreprenör/bussförare

  • Ansvarar för elevens påstigningsplats
  • Ansvarar för eleven under transporten
  • Ansvarar för elevens avstigning

Skola

  • Ansvarar för eleven när hon/han kommer till skolan
  • Ansvarar för eleven när hon/han väntar på fordonet hem
  • Ansvarar för att eleven kommer på fordonet hem

 

Ordningsregler för skolskjutsar med buss

För de av Skövde kommun upphandlade skolbussarna gäller följande om elevers uppträdande:

- Elev har att åtlyda tillsägelse av bussföraren

- Bussföraren ska inte behöva tåla okvädningsord och liknande och vid flagranta fall kan bussföraren anmäla eleven till berörd skolledning

- Säkerhetsbälten ska användas då de finns. Bussföraren informerar att bälte ska sättas på och hjälper mindre barn som inte klarar det själva. Brister i bältesanvändningen påtalas hos berörd skolledning

- Uppträder elev på sätt som allvarligt kan påverka trafiksäkerheten eller utsätts elev för kränkande behandling av annan elev eller andra elever har bussföraren att anmäla detta till berörd skolledning. Då detta sker vid upprepade tillfällen kan elevs skolskjutsning under viss tid komma att ske på annat vis. Beslut om sådan åtgärd fattas av skolledningen och trafikenheten gemensamt.

- Vid fall av uppsåtlig skadegörelse har eleven att ersätta transportören den skada som vållats. Krav på ersättning överlämnas till skolledningen som efter uppföljning vidarebefordrar kravet till berörd målsman

Ansvarsfördelning taxi

Föräldrar
Ansvarar att elev kommer till hållplats 3 minuter före avtalad hämttid.
Ansvarar till dess att elev går in i taxibilen.
Ansvarar för hämtning av elev vid hållplats.

Taxiförare
Ansvarar för att elev kommer in i bilen.
Ansvarar för bältning av elev.
Ansvarar för att elev kommer ut ur bilen.
Ansvarar för att elev lämnas till skolpersonal.
Ansvarar för att vid en försening när skolan börjat på morgonen, följer förare elev in.
Elever kortare än 135 cm ska använda medhavd bälteskudde.

Skola
Ansvarar för att möta upp elev vid bilen när hon/han kommer till skolans hållplats.
Ansvarar för elev när hon/han väntar på fordonet hem och följer elev till bilen.
Ansvarar till dess att elev går in i taxibilen.

Överklaga beslut om skolskjuts om du valt skola själv

Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping. I brevet talar du om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer). Tala också om vad du anser vara felaktigt i beslutet och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska dessutom innehålla: personnummer, postadress, mobiltelefonnummer och e-postadress.

Skicka beslutet till:

Förvaltningsrätten
Box 2201, 550 02 Jönköping

Via e-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se

Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Överklaga beslut om skolskjuts om du går i skolan du blivit erbjuden plats vid

Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till kommunstyrelsen, trafik- och infrastrukturenheten. I brevet talar du om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer). Tala också om vad du anser vara felaktigt i beslutet och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska dessutom innehålla: personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Skicka beslutet till:

Skövde kommun
Sektor Samhällsbyggnad
541 83 SKÖVDE

Vi måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Kommunstyrelsen avgör om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar därefter ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping för prövning, om inte nämnden själv ändrar på det sätt som begärts.