Regler för skolskjuts

Nya regler för skolskjuts antagogs av Skövde kommuns kommunstyrelse den 2 maj 2016, KS §79/2016.

Läs reglerna nedanför eller ladda ner beslutet här.

Skövde kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § resp. 11 kap. 31 § skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola enligt av kommunen fastställda regler. Dessa regler är följande:

1. Avstånd

För att en elev i Skövde kommun ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass eller grundskola ska väglängden, mätt efter genaste iordningställd gångväg från hemmet till skolan och hållplats minst vara:  

 

Avstånd till skola

Avstånd till hållplats

Förskoleklass, årskurs 1-3:

2,0 km

2,0 km

Årskurs  4-6:

3,0 km

2,0 km

Årskurs  7-9:

4,0 km

3,0 km

 

Med bostad avses i dessa regler elevens folkbokföringsadress.

För elev i grundsärskolan görs en individuell bedömning av rektor vid berörd skola om färdvägen bostad-skola motiverar att eleven ska tilldelas skolskjuts.

Kostnadsfri skolskjuts anordnas till och från den vid planeringen av skolskjutsar fastställda platsen för upphämtning av eleven och till och från anvisad skola.

Anvisad skola framgår av den digitala Skolkarta som upprättats av kommunens Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltning, vilken finns tillgänglig på Skövde kommuns webbplats. Vid fastställande av avstånd bostad-skola resp. bostad-hållplats sker detta genom uppmätning på den digitala Skolkartan. 

Undantag från att bevilja skolskjuts på grund av avstånd kan göras i fall som anges under punkt 11 d.

2. Andra skäl än avstånd som ger rätt till skolskjuts

En elev kan av andra skäl än avstånd beviljas skolskjuts, nämligen i följande fall:

- Trafikförhållanden - vi bedömer om skolvägen är så farlig att skolskjuts bör beviljas. Sådana beslut gäller för det läsår som beslutet fattas.

- Funktionsnedsättning hos eleven, vilket ska styrkas genom läkarintyg.

- Andra särskilda omständigheter som vi bedömer motivera att eleven får tillstånd till skolskjuts.

3. Skolskjuts då elev går på annan skola än anvisad skola

Elev som går på annan skola i Skövde kommun, kommunal skola eller friskola, än den för elevens folkbokföringsadress anvisade, har rätt att få skolskjuts om avståndskriteriet är uppfyllt och då skolskjutsen kan anordnas utan att det för kommunen medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Samma sak gäller den som har blivit placerad vid en viss skolenhet och av sektor barn och utbildning medges att gå kvar där i samband med flytt inom kommunen.

Med organisatoriska svårigheter avses främst att elevens val av skola inför ett nytt läsår sker den 1 april eller senare. Detta gäller dock inte nyinflyttad i kommunen som folkbokförs den 1 april eller senare.

Med ekonomiska svårigheter menas när skolskjuts inte kan erbjudas med av kommunen upphandlad skolbuss eller med buss i linjetrafik. Dock ska skolskjuts med buss i linjetrafik erbjudas elever som går på annan skola än anvisad skola endast om det är lämpligt med hänsyn till elevens mognad och elevens start- och sluttider, samt förutsätts att avståndet bostad hållplats, mätt efter genaste iordningställd gångväg, inte bör överstiga 2 km för elever i förskoleklass och åk 1-6 och 3 km för elever i åk 7-9.

4 Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som på grund av växelvis boende bor på två adresser, båda belägna i Skövde kommun och går på för folkbokföringsadressen anvisad skola har rätt till skolskjuts mellan varje adress där avståndet, uppmätt enligt punkt 1 och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts eller att målsman vill åberopa omständighet enligt punkt 2. Skulle eleven gå på annan skola än den för folkbokföringsadressen anvisade har eleven rätt till skolskjuts enligt de förutsättningar som anges under punkt 3.

 

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern.

5. Former för skolskjuts

De former av skolskjuts som kan vara aktuella är följande:

  • Buss i linjetrafik
  • Skolbuss
  • Skoltaxi
  • Självskjuts

Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten svarar för planering av skolskjutsar och väljer den form av skolskjuts som är den för kommunen förmånligaste formen för skolskjuts med hänsyn tagen till de med transportörerna ingångna avtalen och de speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

6. Busskort

Elev som vid skolskjuts har att använda sig av buss i linjetrafik tilldelas genom skolans försorg Västtrafiks skolkort för innevarande läsår. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller kortet bli oanvändbart kan eleven få ett ersättande kort. För ersättande kort äger Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten av målsman till elev i åk 4-9 rätt att ta ut en administrationsavgift om 100 kr.

Om eleven flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger eller om eleven slutar vid skolan ska eleven återlämna busskortet.

7. Tid vid påstigningshållplatser

Elev ska finnas på överenskommen påstigningshållplats för skolskjuts minst fem minuter före angiven avgångstid. Har skolskjuts inte anlänt tio minuter efter utsatt avgångstid kan eleven lämna hållplatsen och om möjlighet finns, meddela sin skola. 

8. Skyddsanordningar vid resa med buss, skoltaxi och självskjuts

Skolelev som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

För elev som åker skoltaxi eller självskjuts och som är kortare än 135 cm gäller Trafikförordningens 4 kap. 10 § om att man "skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet". Det är målsmans ansvar att utrusta eleven med vad som behövs för att trafikförordningens föreskrift ska kunna följas.

9. Skyldighet att anmäla frånvaro

Målsman till elev som tilldelats skolskjuts med skoltaxi har att i god tid, minst en timme före överenskommen hämtningstid, anmäla att elev inte ska följa med skolskjutsen. Anvisningar om till vem anmälan ska göras bifogas beslutet.

10. Självskjuts

Kommunen kan träffa avtal med målsman om att denne svarar för skjutsning av skolskjutsberättigad elev till och från skolan, s.k. självskjuts. Den ersättning som utbetalas till målsman vid självskjuts är den skattefria delen av den statliga bilersättningen.

11. Riktlinjer vid planering av skolskjutsar

Planering av skolskjutsar ska ske på ett för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt med beaktande av trafiksäkerhet och följande riktlinjer. 

11 a. Avresetid, restid, väntetid 

Tidigaste avresetidpunkt från hemmet bör vara kl 07.00. Restiden för elever i barnskola och åk 1-6 bör inte överstiga 80 min/dag och för elever i åk 7-9 inte överstiga 100 min/dag. Väntetiden vid skola bör inte överstiga 30 min/dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 minuter efter sista lektionens slut innan bussen kan avgå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

11 b. Tid för resa till och från skolan

 Skjuts till och från skolan anordnas endast då merparten av eleverna som tillhör samma årskursgrupp ska anlända till skolan eller åka hem. En årskursgrupp kan vara förskoleklass samt åk 1-3 eller åk 4-6 eller åk 7-9. 

11 c. Avstånd till anvisad hållplats 

Gångavståndet till anvisad hållplats för buss i linjetrafiken eller skolbuss ska för elever i förskoleklass och åk 1-6 inte överstiga 2 kilometer och för elever i åk 7-9 ska avståndet inte överstiga 3 kilometer.

11 d. Gränsdragning mellan bostadsområden

Elever som hör till anvisad förskoleklass eller går på anvisad skola:
Gränsdragning för skolskjuts får inte dela ett bostadsområde. Antingen ska samtliga elever i en årskursgrupp enligt 11 b som är folkbokförda i ett visst bostadsområde beviljas rätt till skolskjuts eller ska inte någon elev beviljas. För att samtliga elever ska beviljas skolskjuts ska mer än 50 % av eleverna i en viss årskursgrupp vara skolskjutsberättigade enligt punkt 1. Med bostadsområde menas här kommunens statistikområden på fyrsiffernivå dock att del av område 1105, Dälderna och del av område 1119, Ekängen, utgör i detta sammanhang, Övre Dälderna, vilket har särskilt utmärkts på Skolkartan.

Elever som inte går på anvisad skola:
Avgörande för om skolskjuts ska beviljas eller inte är endast om avståndet bostad-skola är sådant att det berättigar till skolskjuts. 

12. Ansökan om skolskjuts

Särskild ansökan om skolskjuts behöver endast göras vid omständighet som anges under punkt 2 (trafikförhållanden, funktionsnedsättning, särskilda omständigheter) eller punkt 4 (växelvis boende). Ansökan ska göras skriftligen på blankett som lämnas ut av Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten. 

13. Beslut om skolskjuts

Delegation att besluta i skolskjutsfrågor har lämnats till Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten. Beslut om skolskjuts enligt punkt 1-4 gäller endast för det läsår som anges i beslutet. Om de förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras i något avseende, upphör dock beslutet att gälla från och med det datum då förändringen sker.

Beslut om skolskjutsar fattas på basis av i skolförvaltningens administrativa system Procapita, registrerade uppgifter om eleverna och i planeringsstödet för skolskjutsar Skjuts+ beräknade avstånd bostad-skola resp. bostad-hållplats. Vid ifrågasättande av avstånd sker uppmätning enligt pkt 1, 4:e stycket.

Det beslut som eleverna får om skolskjuts är en så kallad elevskjutslista, vilken är individuell för varje elev och beskriver elevens resor under skolveckan, med tillhörande anvisningar.

14. Planeringsunderlag

Elev i förskoleklass eller i åk 1-9 i grundskolan som tilldelats taxi för skolskjutsning liksom samtliga elever i grundsärskolans åk 1-10 ska lämna in ett särskilt planeringsunderlag som lämnas ut av Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten.

15. Överklagan av beslut

Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten beslut ifråga om skolskjutsar för elever vid anvisad skola kan med hänvisning till 28 kap. 5 § pkt 4 Skollagen överklagas hos allmän förvaltingsdomstol enligt anvisningar som bifogas beslutet. För annat beslut enligt dessa regler kan laglighetsprövning begäras enligt 10 kap 8 § Kommunallagen.

Anvisningar om hur överklagan ska ske bifogas beslutet.

16. Samråd

Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten ska samråda med skolförvaltningen när ett beslut om skolskjutsar kan ha en väsentlig påverkan av förutsättningarna för skolans verksamhet. Skolkontoret har å sin sida att samråda med Kollektivtrafik- och infrastrukturenheten för den händelse att planeringsförutsättningarna för skolskjutsverksamheten väsentligen förändras eller att skolskjutsuppdrag som inte är av ringa ekonomisk omfattning skulle tillkomma under läsåret.

Riktlinjer vid skolskjutsplanering vad gäller farlig väg

1. Väg som elev inte ska passera över

Vid planeringen eftersträvas att ingen elev ska behöva korsa eller endast i undantagsfall gå efter vägarna 26, 49, 194, 200 samt väg 2692 (Regumatorp-Häggum). Det betyder att här planeras skolskjutsarna på så vis att eleverna har på- eller avstigning på ömse sidor om vägen.

2. Väg som elev inte ska behöva gå utefter

väg 2882  (korsningen väg 2889 - Varola skola)
väg 2889  (Törnestorp - Varola)
väg 2891  (Djursätra - Värsås)
väg 2931  (Mölltorpskorset - Stöpen och Stöpen - Frösve kyrka)
väg 2936/3011  (Ulvåker - väg 49)
väg 3007  (Oxelbacka - väg 49)
väg 3010  (Igelstorp - väg 200)
gäller att så långt som möjligt undvika att elever går utefter dessa vägar.

3. Andra vägar

För andra vägar än de som nämnts under punkt 1 och 2 förutsätts att elev kan passera över eller gå utefter för att nå anvisad hållplats.