Bild på Billingstorps förskola.

Billingstorps förskola

Förskolan ligger nära centrum och har närhet till både natur- och kulturella möjligheter.

Förskolan har rymliga lokaler som är väl anpassade till verksamheten och ett eget tillagningskök där den goda maten tillagas. Barnen äter på sina avdelningar så att en lugn och positiv måltidssituation kan skapas.

Förskolans gård ger barnen gott om utrymme för lek och rörelse. Det finns möjlighet att dela av gården med grindar för att kunna leka i mindre grupper och i olika lekmiljöer.

Det finns fyra avdelningar på förskolan. På Kullen vistas de yngsta barnen och på Dalen, Hagen och Ängen de lite äldre.

Tema- och samarbete

Billingstorps förskola utgör en gemensam enhet tillsammans med Karstorps förskola. Under många år har verksamheten utvecklats gemensamt. Pedagogerna träffas för att utbyta erfarenheter, utmana varandras tankar, inspirera och hjälpa varandra.

De har arbetat med Skolverkets matematiklyft och läslyft och utvecklat dessa områden i kollegialt lärande och med stöd i aktuell forskning.

Pedagogerna arbetar hela tiden för att utveckla barnens språkliga medvetenhet och använder sig av det forskningsanknutna materialet ”Före Bornholmsmodellen”.

Sedan flera år har båda förskolorna gemensamma temaområden och utgår då ofta från en barnbok eller en serie av barnböcker.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och samspel barn lär och utvecklas. 

Förskolans mål

  • Förskolan har attraktiva lärmiljöer och mötesplatser både ute och inomhus där utmaningar, inspiration och kreativitet möjliggörs.
  • Barnens intressen och idéer syns tydligt i lärmiljöerna. Lärmiljöerna är tydliga, anpassade och tillgängliga för alla barn.
  • Alla avdelningar använder aktivt bilder, symboler och tecken för att skapa tydlighet och begriplighet. Pedagogernas förhållningssätt präglas av värme, glädje, struktur och tydlighet.
  • Pedagogerna arbetar aktivt och medvetet med olika estetiska lärprocesser i verksamheten. Det syns på förskolan att de arbetar med estetik och skapande verksamhet.