Bild på Dalvägens förskola.

Dalvägens förskola

En nybyggd förskola i två våningar belägen på Dalvägen vid foten av berget Billingen.

Dalvägens förskola öppnade sin verksamhet i augusti 2019. Förskolan har sju hemvister där fokus ligger på möten, rörelse och samarbete. Den har en fantastisk stor och inspirerande utemiljö som är en tillgång i det pedagogiska arbetet. Den har även närhet till naturreservat och skog där möjlighet till lek och utforskande finns.

Målet för förskolan är att de tillsammans med barnen ska vara en plats där de utforskar och lär tillsammans. De vill skapa en miljö där de alla kan utmana varandra samt att de tillsammans kan våga pröva olika idéer i sin verksamhet.

Förskolan välkomnar mångfald och kultur där språk och kommunikation ligger i fokus och där man strävar efter att arbeta med det interkulturella förhållningssättet - de vill att alla deras språk ska höras och synas. De erbjuder även finskspråkig verksamhet för barn som har svensk-finsk bakgrund.

Förskolan strävar mot målen i läroplan för förskolan Lpfö 18. För personalen är det viktigt att ta tillvara på barnens nyfikenhet och intressen i deras vardag.

Förskolan arbetar också med gemensamma teman i olika projekt som skapar gemenskap, ökat samarbete och en verksamhetsutveckling. Barn och vuxna från olika avdelningar möts för lek, aktiviteter och lärande.

Man värnar även om det dagliga mötet och ett gott samarbete med vårdnadshavare.
Målsättningen är att alla barn, personal och vårdnadshavare kan bidra och att de kan utvecklas tillsammans.

“Kom som du är så är vi nyfikna tillsammans!”