Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om barnomsorg.

Hur långt i förväg måste jag ansöka om barnomsorg för att vara garanterad en plats? 

Sex månader innan vill vi att du ställer dig i kö men du är garanterad en plats redan efter fyra månader.

Ditt önskade placeringsdatum styr din plats i kön.

Kan jag ställa mitt barn i kö innan vi flyttat till Skövde kommun?

Ja, du kan anmäla ditt barn till barnomsorgskön innan ni har folkbokförts i Skövde kommun.

Blankett ”Förskoleplats för barn med annan hemkommun” beställas via Kontaktcenter på telefonnummer 0500- 49 80 00. Om blanketten inte har kommit in innan placeringsperiod tas barnet bort från kön.

Får jag bekräftelse på min ansökan?

När du har gjort din ansökan på webben får du direkt en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Kan jag anmäla mig till de fristående förskolorna via kommunen?

Ja, Skövde kommun har gemensam kö till förskolan tillsammans med följande fristående förskolor: Frälsningsarmén, I Ur och Skur Ute, Kameleonten, Kungshuset,  och Raoul Wallenbergförskolan. 
Anmälan kan göras via e-tjänster för förskola och skola (länk).

Vill du anmäla ditt barn till annan fristående förskola gör du det direkt till respektive enhet.

För information samt vilka regler som gäller de fristående förskolorna kontaktar du dem direkt. 

Är jag garanterad det placeringsdatum jag skriver i min ansökan?

Nej, önskat placeringsdatum kan förskjutas om många barn är i behov av inskolning samtidigt.

Du som söker förskola till augusti, tänk på att måndag vecka 32 är första dag som inskolningar av nya barn kan börja. Det är först då som personal är tillbaka på sin "egen" förskola efter semesterperioden och sammanslagningar. Det betyder att du kan ange måndag vecka 32 som tidigast önskemål av placeringsdatum i augusti.

Har syskon förtur?

För att en syskonförtur ska gälla måste syskonen vara placerade på samma förskola samtidigt. Det innebär att om ett äldre syskon börjar förskoleklass på hösten har inte det yngre syskonet längre någon förtur till den aktuella förskolan.

När får jag besked om plats?

Vi kan inte ge exakt besked om när ditt barn får plats. Besked meddelas vårdnadshavare så snart man vet att det finns en plats ledig.

Förskolans placeringsperioder:

Augusti - oktober: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i maj-juni.
Ansökan till denna period görs senast 15 april.

November - december: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i september.
Ansökan till denna period görs senast 15 augusti.

Januari - mars: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i oktober-november.
Ansökan till denna period görs senast 15 oktober.

April - juni: Erbjudande om placering skickas till vårdnadshavare i februari.  
Ansökan till denna period görs senast 15 januari.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Om du tackar nej till en erbjuden plats på annan förskola än det önskade alternativet har du kvar din plats i kön med ursprungligt ködatum. Justering av nytt önskat placeringsdatum till nästa placeringsperiod sker då via central handläggning.

Får jag ändra placeringsdatum när jag har fått erbjudande om plats?

Ja, du får ändra placeringsdatum om förskolan har möjlighet till det. Du kan i så fall ändra placeringsdatum två veckor framåt eller bakåt i tiden. Kontakta rektor för förskolan (länk till kommunala förskolor inklusive kontaktuppgifter).
Om du vill skjuta fram placeringsdatum längre tid än två veckor kontaktar du barn- och utbildningskontoret, 0500-49 80 00.

Hur byter jag förskola? 

För att ställa ditt barn i omplaceringskö behöver du göra en ny anmälan till barnomsorg. Det gör du via e-tjänster för förskola och skola (länk).

Omplacering sker endast i placeringsperiod augusti - oktober. Önskat placeringsdatum ska vara i denna tidsperiod. Felaktigt datum tillrättaläggs av central handläggare.

Hur gör jag ändring av schema?

Ändring av schema görs till barn- och utbildningskontoret OCH till förskolan/fritidshemmet. Vårdnadshavaren ansvarar för att schemat lämnas till respektive enhet.

Till barn- och utbildningskontoret anmäler du en snittid. Det gör du via e-tjänster för förskola och skola:

E-tjänst förskola och skola, inloggning med e-legitimation (länk)

E-tjänst förskola och skola, inloggning med användarid och lösenord (länk)

Till förskolan/fritidshemmet anmäler du aktuella vistelsetider. Det gör du via Vklass:

Inloggning till Vklass (länk)

Om jag får förändrad inkomst, hur fort ska jag meddela det? 

Förändrad inkomst meddelas snarast. Du gör din inkomständring direkt i e-tjänsten för förskola och skola:

Inloggning med e-legitimation

Inloggning med användarid och lösenord

Får jag lämna mitt barn på förskolan/fritidshemmet när jag som vårdnadshavare är sjuk?  

Ja, du får lämna ditt barn efter ordinarie schema.

Om du får sjukersättning är utgångspunkten 15 timmar/vecka.

Får jag lämna mitt barn på förskolan/fritidshemmet när jag som vårdnadshavare är ledig eller har semester? 

Nej, platsen får endast nyttjas under arbets- och studietid samt sovtid i samband med skiftarbete.

Barn i åldern för allmän förskola har dock rätt till 15 timmar/vecka under skolans verksamhetsår.

I undantagsfall kan rektor göra annan bedömning.

Får jag lämna mitt barn på förskolan/fritidshemmet när syskon är sjuka?

Ja, du erbjuds att lämna ditt friska barn på förskolan med maximal vistelsetid kl. 9-14 eller på fritidshemmet maximalt 2 timmar/dag. Detta gäller bara om ditt friska barn var schemalagt att gå på förskolan/fritidshemmet aktuell dag.

Vad innebär språkstöd i finska? 

Skövde kommun ingår sedan 2012 i det finska förvaltningsområdet. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som ger nationella minoriteter och minoritetsspråk utökade rättigheter. Detta innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskola till barn med minoritetsspråk, helt eller till väsentlig del.

Finskt språkstöd i förskolan erbjuds på Dalvägens förskola. Barn som enligt lag har rätt till förskoleverksamhet på finska har förtur till Dalvägens förskola.

Ansökan görs via e-tjänsten ”Barnomsorg, anmälan” (länk), där du anger under övrigt att du önskar finskt språkstöd på Dalvägens förskola.

När har förskolorna öppet?

Förskolorna har öppet vardagar mellan kl.06.30-18.30. En förskola (Nyckelpigan) har öppet dygnet runt förutom under storhelger.

När är förskolorna stängda?

Förskolorna har möjlighet till fyra barnfria planeringsdagar per år. När dessa äger rum informeras på respektive förskola. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna egen barnomsorg under planeringsdagarna, erbjuds plats på en annan förskola inom samma område.

Under sommar och jul slås förskolor och fritidshem samman till några platser i kommunen. Barn i behov av omsorg under dessa veckor erbjuds plats i den sammanslagna verksamheten.

Behöver jag betala barnomsorgsavgift under sommaren då mitt barn är ledigt?

Ja, ni abonnerar på en plats som ni betalar för tills ni säger upp den.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsfakturan?

Det hushåll där barnet är folkbokfört betalar barnomsorgsfakturan. Om föräldrarna vill debiteras var för sig ska anmälan göras till barn- och utbildningskontoret. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Inkomständring och ändrade familjeförhållanden ska anmälas så snart de blivit kända.

Hur påverkas avgiften om jag har barn placerade både i enskild- och kommunal verksamhet?

Om familjen har barn placerade både i enskild- och kommunal verksamhet, räknas det barn som är inskrivet i den enskilda verksamheten som barn 1. Det barn som har kommunal barnomsorg räknas som barn 2. Har man två barn inskrivna i enskild verksamhet räknas de som barn 1 och 2. Det eller de barn som har kommunal barnomsorg räknas då som barn 3.

För att få avgift fastställd enligt ovan ska barn- och utbildningskontoret meddelas i förväg att familjen även har barn placerat/placerade i enskild verksamhet. Eventuella förändringar ska också meddelas till barn- och utbildningskontoret.

Det år mitt barn ska börja förskoleklass, måste jag säga upp min plats på förskolan och ansöka om en fritidshemsplats då?

De barn som i  sin anmälan till förskoleklass har ansökt om plats till fritidshem får en placering på den skola där det kommer att gå. Du behöver inte göra någon uppsägning av förskoleplatsen, som slutar att gälla 31 juli. Ett placeringsbeslut av fritidshemsplatsen, som börjar gälla 1 augusti, skickas ut till dig.
De barn som i sin anmälan till förskoleklass inte har ansökt om plats till fritidshem ska göra en skriftlig uppsägning av förskoleplatsen.

Får jag ha kvar platsen på förskolan när jag blir arbetslös? 

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestämmer  varje förskola.

Får jag ha kvar platsen på fritidshemmet när jag blir arbetslös?  

Nej, du måste säga upp platsen men har rätt till ny plats så fort du börjar arbeta eller studera igen.

Får jag ha kvar platsen på förskolan när jag blir föräldraledig med annat barn i famlijen?   

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestämmer varje förskola.

Du har även rätt att behålla ordinarie schema fyra veckor efter nedkomst. Vid flerbarnsfödsel har du rätt att behålla ordinarie schema åtta veckor efter nedkomst.

Allmän förskola - vad menas med det? 

Från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år kan det gå i allmän förskola. Med det menas att det får gå 15 timmar i veckan helt avgiftsfritt. Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Ditt barn får alltså inte vara på förskolan på loven.

Anmälan till allmän förskola gör du här på skovde.se via e-tjänsten "Barnomsorg, anmälan" (länk). Har du redan en barnomsorgsplats och vill ändra till allmän förskola kontaktar du Kontaktcenter på tel. 0500-49 80 00.

Vad är skillnaden på en placering på 15 timmar i veckan och allmän förskola? 

När ditt barn har en placering på 15 timmar i veckan samtidigt som det går på förskolan på loven, betalar du full avgift i juni, juli och augusti. Resten av året betalar du ingen avgift.

Om ditt barn går i allmän förskola får det också gå 15 timmar i veckan men inte på loven, vilket gör platsen helt avgiftsfri.

Båda alternativen gäller från och med augusti det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år.