När och hur fristående skolor ska anmäla om elever har upprepad eller längre frånvaro till Skövde kommun

I 7 kap. 22 § skollagen framgår att en huvudman snarast ska lämna uppgift till en elevs hemkommun när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller vid upprepad eller längre frånvaro från obligatoriska inslag. Det finns i lagstiftning och praxis ingen klar definition av vad upprepad eller längre frånvaro innebär, utan skolan gör en individuell bedömning i varje enskilt fall om när anmälan ska göras. Skolan och vårdnadshavare har ett delat ansvar för att se till att en elevs skolplikt fullgörs. Skolan har ett långtgående ansvar för att arbeta och vidta åtgärder för att få elever att komma till skolan på frivillig väg. Om skolan, i arbetet med en elevs frånvaro, bedömer att orsaken till att eleven inte fullgör sin skolplikt är att vårdnadshavaren inte fullgör sina skyldigheter är den möjlighet som slutligen står till buds att initiera ett ärende om vitesföreläggande gentemot vårdnadshavarna, se 7 kap. 23 § skollagen.

Ett vitesföreläggande är en slags varning om att om föreläggandet inte efterlevs kan hemkommunen ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsdomstol. Ett beslut om vitesföreläggande kan endast fattas om det är tydligt att skolan har uttömt alla sina möjligheter att på frivillig väg få eleven till skolan.

Om en elev, vars hemkommun är Skövde kommun, har upprepad eller längre frånvaro och huvudmannen inlett en utredning om elevens frånvaro, ska huvudmannen för den fristående skolan således anmäla detta till Skövde kommun (se blankett ”Anmälan upprepad eller längre frånvaro för elev på fristående grundskola”). För att kunna ta ställning till om förutsättningar för att driva ett vitesföreläggande finns behöver hemkommunen få information om vad skolan har gjort för att få eleven till skolan. Att skolan har fört noggrann dokumentation i ärendet är mycket viktigt för att hemkommunen ska kunna ta ställning till om ett ärende om vitesföreläggande kan initieras.

Till anmälan om upprepad eller längre frånvaro ska följande bifogas:

- Sammanställning av elevens frånvaro, giltig samt ogiltig

- Tjänsteanteckning som klargör skolans uppfattning om huruvida vårdnadshavaren har fullgjort sina skyldigheter för att få eleven till skolan

- Skolan ska ha informerat vårdnadshavaren om skolplikt och vårdnadshavares ansvar

Efter anmälan går hemkommunen igenom dokumentationen och återkommer efter att en bedömning av möjligheterna att driva ett vitesärende har gjorts. Viktigt att notera är att skolan, oavsett om ett ärende om vitesföreläggande initieras eller inte, har ett fortsatt ansvar för att arbeta för att få eleven till skolan.

När resultat av utredning om upprepad eller längre frånvaro är klar ska en samlad dokumentation av följande underlag skickas till sektor barn och utbildning:

- Frånvaroutredning där orsakerna till frånvaron analyseras och framgår

- Sammanställning av de olika åtgärder som skolan/elevhälsoteamet vidtagit för att på frivillig väg få eleven till skolan

- Åtgärdsprogram som upprättats med anledning av elevens frånvaro

Samtlig dokumentation, både anmälan med tillhörande bilagor samt den samlade dokumentationen efter genomförd utredning, ska skickas via post till:

Sektor barn och utbildning
Fredsgatan 4
541 83 Skövde

Den information som den fristående skolan lämnar in i dessa ärenden kommer att betraktas som allmänna handlingar. De kan således komma att lämnas ut om en begäran av detta görs. Innan ett eventuellt utlämnande görs sker dock alltid en sekretessprövning enligt 23 kap. 1-2 §§ OSL.

Datum