Bild på pojke som målar.

Information om grundsärskolan

Rätt till skolgång i grundsärskolan har barn/elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kundskapskrav därför att de har:

  • utvecklingsstörning
  • bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom


I Skövde kommun sker mottagande av barn/elever till grundsärskolan genom Barn och elevhälsa.

För att säkerställa barnets/elevens rätt till grundsärskola görs i samråd med barnets vårdnadshavare en utredning som omfattar psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social bedömning.

Utredningen kan göras innan barnet börjar sitt första skolår eller senare under skoltiden.

Om utredningen och den samlade bedömningen visar att barnet/eleven har rätt till grundsärskola, så erbjuds vårdnadshavarna information om grundsärskolans verksamhet och mål.

Om vårdnadshavarna önskar grundsärskola för sitt barn skriver de en ansökan.

Beslut om skolgång i grundsärskolan kan fattas först efter medgivande från vårdnadshavarna.

Ett barn/en elev får dock tas emot i grundsärskolan utan vårdnadshavarnas medgivande om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets/elevens bästa.

Utbildningen i grundsärskolan omfattar årskurserna 1-9 och ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans.

I grundsärskolan är elevgrupperna oftast mindre och personaltätheten högre jämfört med grundskolans.

Kursplanerna och kunskapskraven är anpassade till målgruppen. Eleverna kan läsa ämnen eller ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner och kunskapskrav.

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan få sin undervisning i en grundskoleklass men läser och bedöms då enligt grundsärskolans kursplaner och kunskapskrav. 

Vårdnadshavarna kan när som helst under elevens tid i grundsärskolan begära att barnet ska gå över till grundskolan. Beslut ska då fattas att om att eleven inte längre ska ha sin skolgång i grundsärskolan, om det inte finns synnerliga skäl till detta med hänsyn till elevens bästa.

Motsvarande beslut ska också fattas om en förnyad utredning visar att eleven inte tillhör grundsärskolans målgrupp.