Grundsärskolorna i Ryd och Lunden flyttar ihop på Rydskolan

Skövde kommun växer. Det innebär att antalet förskolor och skolor behöver utökas. Det medför också ett ökat behov av platser inom grundsärskolan. För att möta behovet föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att en samlad grundsärskola årskurs 1-9 ska genomföras i takt med kommunens tillväxt.

I nuläget skulle ett beslut innebära att grundsärskolorna i Ryd och Lunden framåt flyttar ihop på Rydskolan. Där finns utrymmeskapacitet och möjlighet till lokalanpassningar som ger en flexibilitet kring antal platser över tid. Eventuella om- och tillbyggnader av skollokaler kommer i så fall att genomföras utifrån behov. I nuläget finns inga planer på att flytta Billingskolans grundsärskola.

Med en delvis samlad grundsärskola skapas fler möjligheter till en likvärdig skola där eleverna, oavsett förmågor, kan uppnå målen så långt det är möjligt inom den relevanta skolformen. Oavsett om beslut fattas eller inte så kommer sektor barn och utbildning att arbeta med inriktningen att grundsärskolan i Skövde kommun ska ha en gemensam ledning och organisation framåt. Det ger en långsiktigt hållbar organisation som bättre kan möta elevers behov och som innebär en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Barn- och utbildningsnämnden väntas fatta beslut på kommande möte den 31 maj.