Sammanfattning barn- och utbildningsnämndens sammanträde 29 maj

Sammanfattning barn- och utbildningsnämndens sammanträde 29 maj 2023.

Tertialrapport 1

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett underskott om 29,3 miljoner kronor för år 2023 vilket innebär en avvikelse på 2,1% av kommunbidraget.

I resultatet är 5 miljoner kronor kompensation för inflation inräknat. Förskolan prognosticerar ett underskott på 1,1 miljoner kronor, grundskolan prognosticerar ett underskott på 17,2 miljoner kronor och gymnasieskolan prognosticerar ett underskott på 11 miljoner kronor inklusive 5 miljoner kronor i kompensation för prisökningar.

— Vi ser att flera enheter inom sektorn har ett prognostiserat underskott vilket beror på flera olika faktorer. Vi har effekter från pandemin som lever kvar och som påverkar verksamheterna och vi har fler elever i behov av särskilt stöd, säger Marianne Gustafson (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi hade under pandemin generella statsbidrag som nu är borta vilket också påverkar helheten. Men i grunden har Skövde en fortsatt kostnadseffektiv förskola och skola och sektorn arbetar med handlingsplaner för att hantera detta.

Remissvar revisionsrapport Granskning av digitalisering

Kommunens revisorer tillsammans med KPMG konstaterar efter en genomförd granskning att barn- och utbildningsnämnden har tillräcklig styrning och uppföljning av digitaliseringsarbetet inom sektorn.

— Det känns jättebra att vi har fått en kvittens på det arbete som vi gör inom digitaliseringsområdet och att man har bedömt att vi har god styrning och uppföljning inom området, säger Marianne Gustafson. Digitalisering är en stor samhällsförändring, men är inte ett mål i sig. Det ska användas som ett verktyg för att uppnå goda resultat genom att förbättra verksamheten och det kommer vi nu tillsammans att jobba vidare med. Styrning och uppföljning av arbetet är en mycket viktig del i det.

Övrigt ärende – utökade måltider inom grundskolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge sektorschefen i uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för att införa skolfrukost eller andra måltidsalternativ utöver lunch på alla kommunala grundskolor i kommunen. Ärendet lades fram av Marianne Gustafson (KD) tillsammans med Kayda Lazar (S).

— Vi ser att elever äter mer i skolan idag än tidigare och att behovet att ett hälsosamt energiintag under hela skoldagen efterfrågas, säger Kayda Lazar, 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Vi behöver få fram ett underlag kring detta och vad det innebär och kostar att genomföra och därför har vi lagt det här uppdraget till sektorschefen. Vi ser det som en möjlighet att minska ojämlikheter i hälsa och utbildning genom att säkerställa att alla elever har tillgång till näringsrik mat under hela skoldagen. Vi tror att detta kan bidra till jämnare energinivåer och med det ökad koncentration, vilket i förlängningen kan leda till högre måluppfyllelse, trygghet och studiero.