Sammanfattning efter barn- och utbildningsnämndens möte 3 oktober

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 3 oktober.

Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport 2 (T2) 2022

Barn- och utbildningsnämnden beslutade idag att godkänna tertialrapport 2 för år 2022. Prognosen visar på att sektorn vänt det tidigare prognostiserade underskottet (i tertial 1) till ett överskott på 1,6 miljoner kronor i tertial 2.

Nämnden ska enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen.

- Det är positivt att se att vi har vänt underskott till överskott tack vare ett medvetet arbete som har gett resultat. Den största förändringen sedan förra prognosen är att grundskolan har minskat sitt underskott med fem miljoner, vilket motsvarar 1% av deras totala budget, säger Anders Karlsson (M), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Förskolan, gymnasieskolan och övergripande kostnader har överskott i sina prognoser. Både förskolan och grundskolan har fått statsbidrag som inte var med i budget eller förra prognosen, vilket är en del i att de förbättrat sina prognoser.

Målbild 2026

- Vi står inför en ny mandatperiod och i och med det beslutas nu Målbild 2026 för Barn- och utbildningsnämnden, säger Anders Karlsson (M). Målbild 2026 tar sitt avstamp i den befintliga målbilden, men har förtydligats och kompletterats för att möta upp de utmaningar och behov nämnden står inför just nu.

Innehållet i målbilden utgår från den statliga och kommunala styrningen och tydliggör vilka områden som nämnden har valt att prioritera för att nå ökad måluppfyllelse i grunduppdraget. Den nya målbilden har bearbetats så att den tydligare förmedlar valda strategier och förklarar de begrepp som är centrala i arbetet framåt.