Sammanfattning efter barn- och utbildningsnämndens möte 30/5

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 30/5.

Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport 1 (T1) 2022

Barn- och utbildningsnämnden beslutade idag att godkänna tertialrapport 1 för år 2022, med en prognos som visar ett underskott om 4,5 miljoner kronor. Det motsvarar 0,3 % av den totala budgeten och är därmed ett mindre underskott.

 Nämnden ska enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Årets första uppföljning är tertialrapport 1, vilken främst omfattar ekonomisk uppföljning med årsprognos utifrån perioden januari till april 2022.

— Vi ser ett mindre underskott i årets uppföljning av tertial 1, vilket i sig inte är oroande eftersom både förskolan och gymnasieskolan gör överskott i sina prognoser, säger Anders Karlsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Höstens skolval var inte klara när skolorna la sina prognoser vilket gör att det är viss osäkerhet i dem och vi hade även relativt hög sjukfrånvaro i början på året då vi fortfarande var påverkade av pandemin, vilket vi inte har nu.

 Barn och utbildningsnämnden fick i budget 2022 en stärkning på 12 miljoner kronor för att kompensera för de negativa effekterna av pandemin. Dessa medel har fördelats ut med 2 miljoner kronor till förskolan, 8 miljoner kronor till grundskolan och 2 miljoner kronor till gymnasieskolan. Stärkningen omfattar även fristående huvudmän. Medlen är tillfälliga och ska användas under 2022 och används till riktade insatser inom respektive avdelning.

 Påbörjad grundskoleutredning

Grundskoleutredningen påbörjas nu och beräknas vara klar i november 2022. Prognoserna visar att antalet elever i grundskolan kommer att öka, vilket innebär ett ökat behov i framtiden om närmare 900 platser fram till 2030.

 Grundskoleutredningens syfte är att ta fram underlag för beslut avseende inriktning för dimensioneringen av framtida elevplatsbehov. Underlaget skall minst innehålla alternativa förslag, kostnadsjämförelser samt ett såväl kort som långt perspektiv. Fokus kommer att ligga på årskurs 7-9, med eventuella konsekvenser för F-6, särskola årskurs 7-9 och ett eventuellt behov av en iternationell skola.

—  För att möta behovet av platser i grundskolan krävs en långsiktig planering som den här utredningen utgör grunden för, säger Anders Karlsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det är stora utmaningar men det är positiva utmaningar eftersom ett ökat behov innebär att vi är attraktiva och växer. Det är så de behöver vara och därför behöver vi också ha en långsiktig plan för hur vi ska möta behovet.