Sammanfattning efter barn- och utbildningsnämndens möte 5 december

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte den 5 december.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023-2025

Nämndens verksamhetsplan grundar sig i den nyligen beslutade målbilden för 2026. Verksamhetsplanen innehåller ett styrkort baserat på de två målen (Hög måluppfyllelse och Trygghet och studiero) med strategier, resultatmätningar och aktiviteter. Till varje aktivitet har en aktivitetsplan tagits fram. I samband med nämndens beslut om verksamhetsplan för nästkommande år fattar nämnden även beslut om fokusområden, i enlighet med barn och utbildningsnämndens styrmodell.

- Förståelsen för verksamheten är grundläggande för nämnden och våra verksamhetsbesök och dialoger med rektorer som möjliggör att vi får en bild av verksamhetens styrkor och utvecklingsområden, säger Anders Karlsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. På det här sättet ökar vi tilliten mellan nämnd och rektor.

Regler för skolplacering i grundsärskolan årskurs 1 och årskurs 7 i Skövde kommun

Sektorn har identifierat ett behov av regler för skolplacering även för grundsärskolan, årskurs 1 och 7, motsvarande de regler som idag finns antagna för skolplaceringar till förskoleklass och årskurs 7 i grundskolan.

- Syftet med antagandet av regler för skolplacering i grundsärskolan är att regelverket ska stärka rättssäkerheten i handläggningen och bidra till ökad tydlighet för alla berörda elever och vårdnadshavare, säger Anders Karlsson.

En bedömning av förslaget utifrån barnets bästa har gjorts under beredningen.

Andel förskollärare inom SBU

Det har från tidigare nämnd funnits ett beslut om att andelen förskolelärare ska vara minst 75% på varje förskola, vilket senare har kompletterats med ett avsteg utifrån att förskolelärare är en svårrekryterad yrkesgrupp. Dessa beslut har nu upphävts och istället ges sektorchefen ett uppdrag att under mandatperioden arbeta för en ökad likvärdighet gällande tillgång till legitimerade förskolelärare mellan förskolorna.

- Vi ser att modellen med en procentsiffra på andelen förskolelärare inte skapar rätt förutsättningar för sektorn att bemanna förskolor med behörig personal och därför väljer i att ta bort den styrningen, säger Anders Karlsson. Både barn och utbildningsnämnden och sektor barn och utbildning har höga ambitioner avseende att höja andelen legitimerade förskollärare då detta är viktigt för att fortsatt stärka förskolans kvalitet.

Flytt av förskoleverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att flytta verksamheten på Vasakullens förskola till Ekens förskola. Flytten kommer att ske först efter sommaren 2023, vilket medför god tid för verksamheterna att planera och genomföra flytten tillsammans. Syftet är att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för personalen och därmed en stabilare vardag för barn och vårdnadshavare.

- Vasakullen är en liten förskola med endast två avdelningar, vilket medför svårigheter i kompetensförsörjning och sårbarheter vid sjukdom. Genom att flytta över verksamheten till Ekens förskola som ligger nära så skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö och stabilitet i bemanningen, säger Anders Karlsson.

Både barn och personal kommer att flytta med till Ekens förskola, men om man som vårdnadshavare vill ha möjlighet att söka en ny förskoleplanering för sitt barn så finns gott om tid för detta i och med att detta ska vara klart först i augusti 2023.