Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 21/2

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2021 godkänd

Barn- och utbildningsnämnden beslutade idag att godkänna upprättad verksamhetsberättelse (tertialrapport 3) för år 2021. Verksamhetsberättelsen visar måluppfyllelse utifrån verksamhetsplanens mål och det ekonomiska resultatet jämfört med budget.

– Pandemin har haft en fortsatt stark påverkan på våra verksamheter under 2021. På den positiva sidan ser vi en fortsatt ökning av den digitala kompetensen hos personalen i både förskola och skola. Vi ser också att användningen av digitala verktyg bland eleverna har gett större möjligheter till individanpassning, ökad tillgänglighet och ökad motivation och engagemang hos eleverna, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

– Vi ser också resultat för 2021 där trenden är nedåtgående, till exempel inom området trygghet och studiero i grundskolan. Verksamheten kommer nu att kartlägga nulägesbilden som sedan får ligga till grund för fortsatt utveckling av arbetet med elevers delaktighet, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Det ekonomiska resultatet för 2021 visar på ett överskott på 10,5 miljoner kronor vilket är en ökning mot föregående prognos på 6,6 miljoner kronor. Under hösten fick skolan en stärkning på 7 miljoner kronor för att kompensera för de negativa effekterna av pandemin. Medlen fördelades till grundskolan och gymnasieskolan och har möjliggjort insatser kring extra undervisning samt insatser kring elevernas hälsa.

– Verksamheten är fortsatt starkt påverkad av pandemin och överskottet beror till stor del på lägre kostnader i samband med detta. Det kommer att krävas insatser för att mildra de negativa effekterna för våra barn och elever och nämnden har därför, även 2022, fått en stärkning på 12 miljoner kronor som fördelats ut till samtliga verksamheter, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Lokalutredning visar på ökat behov av gymnasialt yrkesutbildade

Just nu genomför Gymnasium Skövde en lokalutredning som grundar sig på befolkningsprognoser fram till år 2035. Prognoserna visar att antalet 16-18-åringar i Skövde samt angränsande kommuner ökar framöver. Det innebär ett ökat behov av gymnasieplatser och för Gymnasium Skövde handlar det om drygt 600 platser. Skövde är den kommun i Skaraborgs samverkansområde som väntas öka mest när det kommer till antalet ungdomar i gymnasieålder fram till 2035.

Lokalutredningen har även tagit hänsyn till regionala och lokala rekryteringsbehov av utbildade gymnasieelever.

– Utifrån kompetensförsörjning till välfärd och näringsliv är behovet av en satsning på yrkesprogram större än för högskoleförberedande program. Att matcha programutbud på gymnasiet mot framtida kompetensförsörjningskrav är en utmaning, speciellt som det fria skolvalet fortfarande gäller för elever, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.