Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 21/3

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 21/3.

7,3 miljoner kronor i statsbidrag till skolan
För att möta de utmaningar som coronapandemin medfört har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet även 2022. Stödet till Skövde kommuns skolor uppgår till cirka 7,3 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden beslutade idag (21/3) att stödet ska fördelas enligt följande:

• Grundskola 5 000 000 kr
• Gymnasieskola 2 315 556 kr

– Statsbidraget är till för att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Varje avdelning beslutar själva, utifrån aktuella behov, hur medlen ska fördelas ut för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Enligt direktiv från Skolverket kan medlen användas för insatser i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och den kommunala vuxenutbildningen. Förskolans verksamhet är därmed undantagen.

Aktuellt läge för skolvalet till årskurs 7
I skolvalet till årskurs 7 inför hösten 2022 har Skövde kommun kunnat tillgodose alla aktiva förstahandsval, det vill säga där vårdnadshavare önskat skola för sitt barn. Erbjudandet om skolplacering har nyligen skickats ut till familjer och det har i nuläget inte inkommit några överklaganden kopplat till skolvalsprocessen gällande årskurs 7.

– Vi är väldigt glada över att kunna tillgodose och möta våra elevers önskemål gällande skolvalet för blivande årskurs 7, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Lokalutredning för Gymnasium Skövde klar
Det är många som vill studera på Gymnasium Skövde. Inför höstterminen är det fullt och överfullt på de flesta programmen på Kavelbro och Västerhöjd. Prognoserna visar att antalet 16-18-åringar i Skövde och angränsande kommuner kommer att öka framöver. Därför har Gymnasium Skövde genomfört en lokalutredning för att stå beredda inför kommande utmaningar i en växande kommun. Idag (21/3) fick barn- och utbildningsnämnden information om utredningen som nu är klar.

– Vi ser att Gymnasium Skövde är ett starkt varumärke för både elever och personal och vår ambition är att stärka och förädla det ännu mer. Då behöver vi ge förutsättningar för en utveckling, både när det gäller kapacitet och kvalitet. Lokalutredningen ger oss ett bra underlag att fatta viktiga beslut inför framtiden utifrån, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Det är inte bara fler gymnasieplatser som behövs framöver. År 2035 visar prognoser att det kommer att saknas 12 000 behöriga lärare i Sverige.

– Stora skolor har lättare att locka till sig både elever och behöriga lärare. Eleverna vill ha fler kamrater och fler möjligheter att bygga nya kontakter och lärarna vill ha ämneskollegor att arbeta med för att kunna skapa en lagkänsla. Gymnasium Skövde har ett gott rykte och utbildningen håller hög kvalitet, det vill vi fortsätta jobba för, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.