Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 29/8

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens möte 29/8.

Verksamhetschef för medicinska och psykologiska delen av barn- och elevhälsan utsedd

Nyligen rekryterades Gustav Grunselius som avdelningschef för barn- och elevhälsan. Nämnden fattade idag (29/8) det formella beslutet om att även utse Gustav Grunselius till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Enligt skollagen ska det för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. När det gäller den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan behöver barn- och utbildningsnämnden enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) utse en verksamhetschef. Inom Skövde kommun är avdelningschefen för barn- och elevhälsan även verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen.

– Vi är glada över att ha knutit Gustav Grunselius till oss som ny avdelningschef för barn- och elevhälsan. Rekryteringen visar att Skövde kommun som arbetsgivare är ett starkt varumärke. Dagens beslut att utse Gustav till verksamhetschef stärker vår verksamhet ytterligare, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

 

Ökad tydlighet i bestämmelser kring trygghet och studiero

Barn- och utbildningsnämnden beslutade idag (29/8) att anta en reviderad riktlinje för trygghet och studiero samt polisanmälan. Bakgrunden till revideringen är att regeringen antagit en proposition om skolans arbete med trygghet och studiero. Syftet med ändringarna i skollagen är ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti och innebär bland annat att:

  • Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydliggörs och begreppet studiero definieras. Huvudmannen ska säkerställa att det på skolenheten bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero.
  • Nya bestämmelser om mobiltelefoner. Dessa ska vid undervisning i regel endast få användas efter lärarens instruktion och möjligheterna att omhänderta sådana samt ha mobilfria skoldagar ska öka.
  • All personal (inte bara lärare och rektor) ska få vidta de medelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero.
  • Det ska framgå uttryckligen av skollagen att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.
  • Det ska bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten (gäller alla skolformer exkl. förskola, förskoleklass och fritidshem).
  • Rektor på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska få besluta om avstängning (idag får endast huvudmannen besluta om detta för dessa skolformer).

 

– De grundläggande förutsättningarna för att skapa trygghet och studiero är ett aktivt arbete i enlighet med den värdegrund och kunskapssyn som anges i skollagen och läroplanerna. De nya bestämmelserna ger oss en ökad tydlighet i det arbetet, säger Anders Karlsson (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

 Barn- och utbildningsnämnden reviderade riktlinjen för trygghet och studiero samt polisanmälan så sent som hösten 2021.

 – I och med att vi har god ordning på våra styrdokument kan vi snabbt ta till oss de nya bestämmelserna och göra nödvändiga uppdateringar som denna, säger Anders Karlsson (M).