Sammanfattning från barn-och utbildningsnämndens sammanträde 24 april 2023

Sammanfattning från barn-och utbildningsnämndens sammanträde 24 april 2023

Lokalbehov gymnasiet och mottagnings- och modersmålsenheten

Det pågår ständigt arbete med att anpassa lokaler och säkerställa de behov som finns långsiktigt. Det är många faktorer som spelar roll när lokalfrågan hanteras och när en tillväxt över tid blir tydlig så behöver det redan nu tas höjd för framtida behov.

— Det känns tryggt att vi har tagit ett grepp om det långsiktiga behovet i och med gymnasieutredningen och att vi tidigt ser på framtidens behov och utmaningar, säger Marianne Gustafson. Vi får också möjligheten att använda de lokaler vi har på ett samordnat sätt och kan se till att verksamheter får mer ändamålsenliga lokaler där de får bättre förutsättningar på lång sikt, som exempelvis mottagnings- och modersmålsenheten som kommer att flyttas till Rydskolan.

Dialog nämnd och rektor

 Utifrån av nämnden beslutade fokusområden genomförs två gånger per år en dialog mellan nämnd och representanter för rektorer. Detta har genomförts vid dagens barn- och utbildningsnämnd.

— Vi genomför en sådan här dialog två gånger om året för att vi ska skapa en gemensam förståelse för varandra, säger Marianne Gustafson. Vi får en bild av verksamhetens styrkor och utvecklingsområden och får förutsättningar att öka tilliten mellan nämnden och rektor.

Dialogen sker under en timme och då är politikerna uppdelade i sex grupper där tre rektorer deltar i varje grupp, blandat från förskolan till och med gymnasiet. Det innebär att totalt 18 rektorer deltar i dialogen. Temat för vårens dialog är undervisningens kvalitet.

Politikerutbildning

I början av en ny mandatperiod genomförs politikerutbildningar för att de förtroendevalda ska ha goda förutsättningar att fördjupa sig i sitt uppdrag och inte minst få en inblick i den specifika nämndens arbetsområde och arbetsformer, samt vilka ramar, lagar och regler som gäller. Detta har varit en del av de nämndssammanträden som varit nu i början av året, från januari till april.

— Att vara förtroendevald är ett hedersamt uppdrag och det kommer med ett stort ansvar. Det är viktigt att man som politiker får en introduktion i det politiska uppdraget, men också i nämndens verksamhetsområden, säger Marianne Gustafson.

Hittills har det bland annat genomförts utbildningspass kring ekonomi och budget och systematiskt kvalitetsarbete och nu i april ett pass om den statliga styrningen i form av Skolverket och Skolinspektionens roller och uppdrag.

— Vid varje tillfälle har det också varit en del som fokuserar på verksamhetskännedom, där respektive avdelningschef har fått presentera sin verksamhet och de styrkor och utmaningar som man står inför. Det är värdefullt för oss att få den inblicken i verksamheten, säger Marianne Gustafson.