Sammanfattning från barn och utbildningsnämndens sammanträde 27/2 2023

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 27 januari 2023.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelsen 2022 sammanfattar det år som gått inom bland annat områdena ekonomi och verksamhet, uppföljning av mål och resultatmätningar, uppföljning av ekonomi och framtiden. Pandemin var fortfarande en faktor i början av året 2022 och påverkade verksamheterna en hel del under vårterminen, men även under hösten har smittspridning varit en fråga, vilket inneburit en hög sjukfrånvaro. I stort har året haft fokus på digitaliseringens möjligheter för digitala lärmiljöer, tidiga insatser i läsning, utveckling av organisation och tydligt fokus kring arbetet med trygghet och studiero.

Det ekonomiska resultatet visar på ett totalt underskott på 6,6 miljoner, vilket till stor del beror på högre personalkostnader än budgeterat.

— Vi har haft hög sjukfrånvaro hos personalen under 2022 och därmed också högre kostnaden för vikarier, säger Marianne Gustafson (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Under 2022 fick barn-och utbildningsnämnden en stärkning på 22,5 miljoner kronor för att möjliggöra en satsning inom digitalisering men även för att öka tillgången till tryckta läromedel.

— Den här satsningen innebär att planen för likvärdig tillgång till digitala verktyg nu är helt genomförd vilket känns positivt, säger Marianne Gustafson. Samtliga förskolor och skolor har nu en likvärdig tillgång till digitala läromedel.

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver patientsäkerhetsarbetet för den hälso- och sjukvård som under 2022 har erbjudits eleverna inom Skövde kommuns kommunala skolor av elevhälsans medicinska insats, EMI. Målet för EMI är att bedriva en god och säker vård med hög patientsäkerhet. Målet är också att risker för vårdskador identifieras och förebyggs.

— Ett av målen har varit att sträva mot kommungemensamma arbetssätt för en likvärdig elevhälsa, säger Marianne Gustafson. Här kan vi se att vi kommit en bit framåt men att det finns mer arbete att göra. Utifrån analysen som är gjord av årets patientsäkerhetsberättelse kan vi se behoven för 2023, vilket bland annat är att starta verksamhetsbesök på skolsköterskemottagningarna, öka kompetensen kring systematiskt kvalitetsarbete och utveckla rollen som en tydlig länk mot vårdgivare och andra aktörer som identifieras runt gemensamma barn och unga.

 

Grundskoleutredningen

Skövde växer och enligt befolkningsprognosen kommer antalet 13–15 åringar öka med närmare 400 elever fram till 2037. Syftet med grundskoleutredning 2022 är att belysa och konkretisera olika vägval för den politiska ledningen att ta ställning till, i såväl kort som långt perspektiv. Utredningens inriktning är att föreslå hur dimensionering av lokalkapaciteten för årskurserna 7–9 ska lösas. Inför skolstart 2027 når skolorna trots insatta åtgärder sitt maxantal av elever.

— Att vi får in fler elever till Skövde är i grunden något positivt, men det kräver att vi anpassar oss efter den ökning som vi ser kommer, säger Marianne Gustafson. Skövde har en stark ekonomi men vi står inför utmaningar som vi behöver arbeta med och vi behöver arbeta långsiktigt och strategiskt gällande såväl lokal- som kompetensförsörjning. Grundskoleutredningen hjälper oss att ta det omfattande grepp som behövs och ger kommunfullmäktige en rekommendation att ta ställning till framöver.

Fyra alternativ för en långsiktig och hållbar utökad lokalkapacitet har tagits fram och analyserats. Tre av alternativen innebär om- och utbyggnad av befintliga skolor och det fjärde alternativet innebär att bygga en ny skola på ny plats.

Tidsaspekten är av väsentlig betydelse för att kunna möta den prognostiserande elevvolymen. En nybyggd 7–9 skola i Skövde Science City/Mariesjö är det enda alternativet som i tid har möjlighet att möta det prognostiserade ökande elevantalet.

Rekommendationen är därför att bygga en ny 7–9 skola i Skövde Science City/Mariesjö. En högstadieskola i ett kvarter med en förtätad stadsmiljö kan ge möjlighet för olika verksamheter att samverka. En ny modern högstadieskola kan utgöra ett tilldragande inslag i en stadsdel som ska utvecklas.

En förstudie gjordes 2018 om den anpassade grundskolans (före detta särskolan) förutsättningar och behov. Studien visade att den anpassade grundskolan i Skövde kommun var i behov av en nödvändig förändring. Elevernas utbildning behövde kvalitetssäkras genom individanpassning och bli likvärdig i så stor utsträckning som möjligt. En anpassad grundskola skapar mer flexibel organisation utifrån elevernas behov. Den optimala lösningen ur verksamhetsperspektiv skulle vara en samlokaliserad grundsärskola, inklusive träningsskola, i anslutning till en grundskola med samma åldersgrupp. Därav förordar utredningen att all grundsärskola för årskurserna 7-9 i Skövde kommun samlas på den nya skolan.

 

Återrapportering av genomförd tillsyn av fristående förskolor 2022

Under 2022 har tillsyn genomförts avseende förskolan Kameleonten, förskolan Molekylen, förskolan I Ur och Skur Ute och förskolan Raoul Wallenberg i Skövde. Vid tillsynsbesöken observerades verksamheten och lokaler och miljöer, såväl utomhus som inomhus.

— Samtliga förskolor har bedömts leva upp till skollagens och läroplanens krav avseende bestämmelserna om systematiskt kvalitetsarbete, stimulerande språkutveckling, miljö, lokaler och utrustning samt övriga områden som granskats, säger Marianne Gustafson.