5. Former för skolskjuts

De former av skolskjuts som kan vara aktuella är följande:

  • Buss i linjetrafik
  • Upphandlad skolbuss
  • Skoltaxi
  • Självskjuts

Trafikhandläggare för skolskjuts svarar för planering av skolskjutsar och väljer den skolskjuts som för kommunen är den mest förmånliga med hänsyn tagen till gällande transportörsavtal och de speciella omständigheter som kan gälla för enskild elev.

Datum