Kurser grundläggande nivå


Engelska

Kursen i engelska ger kunskaper i att uttrycka egna tankar i tal och skrift. Vi arbetar med ordkunskap, tal, läsning, hörförståelse och grammatik. Kursen ger även en grund för fortsatta studier på gymnasienivå.

Matematik

Kursen i matematik ger färdigheter i att använda matematiken i olika vardagssituationer och ger en grund för fortsatta studier på gymnasienivå.

Snabba spåret

Snabba spåret är en utbildning där du läser från grundläggande svenska som andraspråk upp till Svenska 3 som andraspråk på gymnasienivå. Det är Vuxenutbildning Skövdes satsning för dig som behöver och kan lära dig svenska språket snabbt.

Du har kanske tidigare studerat på universitet i ditt hemland, du har god studieförmåga, vill komma snabbt framåt och är beredd att ta stort ansvar för dina studier? Då är Snabba spåret en utbildning för dig!

Utbildningen pågår i cirka 43 veckor.

Ansök till Snabba spåret här

Svenska

Kursen i svenska ger ett språkligt självförtroende genom träning i skriftlig och muntlig framställning. Den ger också baskunskaper i grammatik samt grundläggande kännedom om litteratur. Kurser förbereder även för studier på gymnasienivå.

Svenska som andraspråk

Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

Samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap syftar till att såväl öka som fördjupa kunskaperna om omvärlden samt de grundläggande demokratiska värdena. Studierna i samhällskunskap skall även bidra till att utveckla ett demokratiskt tankesätt och handlande. Syftet är att den studerande skall förstå hur olika intressen, ideologier, folkrörelser och traditioner påverkar individ och samhälle.

Historia

Ämnet historia syftar till att skapa sammanhang och bakgrund för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Med ett historiskt perspektiv på tillvaron fördjupas förståelsen av nutiden.

Religion

Ämnet religionskunskap syftar till att fördjupa sådana kunskaper och insikter som behövs för reflektion över existentiella, religiösa och etiska frågor. Ämnet skall hävda respekten för varje människas rätt till en egen livsåskådning samt till kunskaper om människors lika värde.

Geografi

Ämnet geografi syftar till att utveckla kunskaper om olika platser och regioner. Genom att stimulera intresset att lära känna människors skilda levnadsvillkor, skall ämnet även bidra till ökad förståelse och respekt för olika sätt att leva.

Fysik

Ämnet fysik behandlar fysikens användningsområden i modernt vardags- och samhällsliv. Syftet med studierna i ämnet fysik är att den studerande skall upptäcka, förstå och kunna förklara fenomen i omvärlden.

Kemi

Ämnet kemi syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Det skall fördjupa den studerandes förståelse och intresse för kemins betydelse inom vardagsliv och industri.

Biologi

Ämnet biologi syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det berör frågor om livet, dess uppkomst, utveckling, former och betingelser.

Hem och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.