Lärande i Arbete (LIA)

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du genomför studierna på en annan arbetsplats än den egna.

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Yrkeshögskoleutbildningen har en kursplan för LIA. Av kursplanen framgår det vilka mål den studerande förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser. Syftet med LIA är att de studerande ska få ett lärande i en verklig miljö. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar till att utbildningsmålen nås.

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram allmänna råd om LIA. I råden framgår vad som gäller angående planering, genomförande och uppföljning av LIA-kurser. Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete, MYHFS 2015:3 finns att läsa här.

Varje yrkeshögskoleutbildning vid Skövde Yrkeshögskola har en rutin för lärande i arbete (LIA). Rutinen kommuniceras i respektive ledningsgrupp. Den allmänna rutinen delas in i förberedelse, genomförande, examination och utvärdering.