Man håller en mobiltelefon

Studerandeinformation

Information i bokstavsordning till studerande.

Observera att undervisningslokalerna är stängda under följande vardagar hösten 2022:

 • Vecka 44, 4 november
 • Vecka 51, 23 december
 • Vecka 52, 27-30 december

 

MYH=Myndigheten för yrkeshögskolan
YH=Yrkeshögskola
LIA=Lärande i arbete

Anslagstavlor

Affischer och anslag om aktiviteter utanför skolan måste godkännas av skolledningen innan de får sättas upp.

Allergi

Tänk på personer med allergi. Använd sparsamt med starkt doftande parfym och deodorant. Livsmedel och godis som innehåller nötter eller jordnötter får inte förtäras i utbildningslokalerna.

Att bedriva studier

Att bedriva studier, vid Skövde Yrkeshögskola, innebär att den studerande följer sin studieplanering genom att vara aktiv i studierna och genomför examinationsuppgifter enligt plan. För mer utförlig info se: Rutin att bedriva studier, studieavbrott, studieuppehåll, återinträde.

Avskiljande

En studerande kan med stöd i förordningen om yrkeshögskolan avskiljas från sina studier. Huvudregeln är att den studerande har rätt att fullfölja den utbildning han eller hon har antagits till. Ett avskiljande är en ingripande åtgärd som bara kan komma i fråga vid ytterst allvarliga förhållanden. Bestämmelsen ska användas när inga andra alternativ bedöms som framgångsrika och säkerheten står på spel för andra studerande, personal eller egendom. För mer utförlig info se: Rutin för avskiljande.

Betyg

När en kurs är avslutad ska betyg sättas, skrivas in i betygsarkivet och rapporteras till MYH.

Datainlogg

För att kunna använda datorerna på skolan och för att kunna logga in på lärplattformen behöver du ett användarnamn och lösenord.

Droger

Det är förbjudet att inneha och använda alkohol och andra droger under skoltid och inom utbildningslokalernas område. Om en studerande misstänks vara drogpåverkad under skoltid ska skolledare snarast kontaktas. Den studerande avvisas omedelbart och polisanmälan och avskiljande kan bli aktuellt. Se Rutin för avskiljande

Elevhälsa/studerandehälsa

Skövde Yrkeshögskola har ingen elevhälsa/studerandehälsa. Alla studerande hänvisas till den offentliga hälso- och sjukvården.

Examensbevis

Den studerande som har fullgjort vad som krävs för att få lägst betyget Godkänd på alla kurser som ingår i utbildningen och om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng erhåller efter avslutad utbildning examensbevis. Utbildningens ledningsgrupp fattar beslut om examination. 

Europasstillägg

Europasstillägg hjälper arbetsgivare från andra EU-länder att förstå betyg vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis. Utbildningsanordnaren utfärdar Europasstillägg till examensbeviset. 

Frånvaro

All frånvaro ska anmälas till kursansvarig lärare – per mail eller telefon via kontaktcenter. Kom ihåg att sjukdom även ska anmälas till Försäkringskassan. Läkarintyg krävs efter en veckas frånvaro. 

Fusk

Alla inlämningsuppgifter och prov ska vara egenproducerade. Om studerande ertappas med att ha fuskat, blir provet eller uppgiften inte bedömd. 

Försäkring

Studerande vid yrkeshögskoleutbildningar är försäkrade genom Kammarkollegiet. Det finns tre försäkringar: Personskadeförsäkring för YH-studerande (omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas), Ansvarsförsäkring för YH-studerande och Student UT-försäkringen (som gäller vid studier eller LIA utomlands). 

För mer utförlig information kring försäkringarna se Myndigheten för yrkeshögskolan

GDPR

Skövde Yrkeshögskola behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), dataskyddslagen 2018:218 och annan relevant lagstiftning. 

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som studerande.  

 • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen i Skövde kommun
 • Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att administrera dina studier på Skövde Yrkeshögskola. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina personuppgifter kan det få den påverkan att du inte kan ingå något avtal
 • Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på myndighetsutövning och att avtal med den studerande ska kunna fullgöras
 • De som får ta del av dina personuppgifter är personal Skövde Yrkeshögskola samt personal vid LIA-platser
 • Lagringstiden för personuppgifter är 2 år efter avslutad utbildning
 • Som registrerad kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandling
 • Skövde kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
 • Som studerande har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan
 • Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud. För mer information hur personuppgifter behandlas se www.skovde.se/personuppgifter
 • Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för mer information.

 

Hot/kränkningar

Alla former av hot och kränkningar är oacceptabla. Direkta eller indirekta hot om våld är ett allvarligt lagbrott som polisanmäls. 

Intyg

Studieintyg beställs genom e-tjänsten Beställa betyg/intyg.

Legitimation

Vid skolans allmänna provtillfällen krävs att alla deltagare kan legitimera sig.

Komplettering avslutad kurs

Om en kurs är avslutad med betyget icke godkänt (IG) kan de kursmål som ej sedan tidigare är uppnådda i aktuell kurs prövas. Kursplanens principer för betygssättning tillämpas. Former för kunskapskontroll enligt kursplanen tillämpas.

Om det helt saknas betygsunderlag i avslutad kurs prövas samtliga kursmål i aktuell kurs. Komplettering skall vara avslutad inom sju månader efter den aktuella utbildningsomgångens ordinarie slutdatum. Prövning av godkända betyg för högre betyg är inte möjligt.

För mer utförlig info se: Rutin komplettering

Lärande i arbete (LIA)

I vissa utbildningar ingår lärande i arbete (LIA) vilket ger möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Under LIA följer den studerande ett arbetsschema, vilket kan innebära kvällar och helger. Sekretesspåskrift krävs för praktik inom vård och omsorg. Det kan bli aktuellt att göra LIA utanför hemkommunen. Du står själv för kostnader för resor till och från LIA-platsen. .

Likabehandlingsplan

Skövde Yrkeshögskola har en likabehandlingsplan, som uppdateras årligen.
För mer utförlig info se: Likabehandlingsplan

Lunch, mellanmål och fika

På skolan finns varuautomat, kaffeautomat, kylskåp, mikrovågsugnar och platser för att äta. Observera att nötförbud gäller.  Observera att var och en tar med glas, tallrik och bestick.

Läromedel

Läromedelsförteckning/litteraturlista finns på lärplattformen. Läromedel bekostas av den studerande.

Lärplattformen

Skövde Yrkeshögskola har en digital lärplattform. Du bör logga in på lärplattformen varje dag. På lärplattformen kan du kommunicera med dina lärare och studiekamrater och där finns aktuell information som rör dina studier.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen ska vara avstängd under lektionstid. Vid akutlägen talar du med din lärare.

Parkering

OBS! Vaktbolag övervakar att alla bilar på skolans personalparkering har p-tillstånd och bötfäller dem som saknar. Parkerar du på gatorna runt skolan (datumparkering gäller), tänk då på att inte ställa dig för nära gathörn eller framför infarter/ingångar. 

Prövning av kurs

En studerande som inte godkänns kan göra en prövning av en hel kurs. Anmälan görs till utbildningsledaren. Det går inte att pröva tidigare satt godkänt betyg. 

Resor

Resor till och från studiebesök, LIA-platser och ev. övningar och mässor bekostas av den studerande. 

Rökning

Rökning är endast tillåten utanför skolans område.

Schema

Publicerat/utdelat schema är preliminärt och ändringar kan förekomma.

Studerandeinflytande

Enligt Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 18 § ska de studerande i en utbildning inom yrkeshögskolan ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Det ankommer på Skövde Yrkeshögskola som utbildningsanordnare att verka för att de studerande tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Det finns en rutin för studerandeinflytande som berör deltagande i ledningsgrupp, studeranderåd och utvärderingar. För mer utförlig info se  Rutin studerandeinflytande.

Studiestöd

Ta del av CSN:s och skolans information och var observant angående eventuella förändringar. 

Synpunkten

Om du som studerande anser att Skövde Yrkeshögskola inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt lag och förordning är skyldig att göra kan du lämna dina synpunkter (även anonymt om så önskas)  under ”Rutiner för klagomål”.

Studieuppehåll

Med studieuppehåll avses här när en studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan tar ett tidsbegränsat uppehåll från sina studier och har för avsikt att komma tillbaka och fullfölja utbildningen. Den studerande som önskar göra ett studieuppehåll ansöker om detta skriftligen till utbildningsanordnaren. Den studerande ska i ansökan ange skäl till uppehållet och vilken period uppehållet ska gälla. Utbildningsanordnaren avslår eller beviljar ansökan om studieuppehåll. För mer utförlig information se  Rutin att bedriva studier, studieavbrott, studieuppehåll, återinträde.

Studieavbrott på den studerandes initiativ

Om en studerande själv anmäler att han eller hon vill avbryta utbildningen, upphör den studerandes rätt till aktuell utbildningsplats. Den studerande anmäler studieavbrott skriftligen till utbildningsledare eller med Skövde Yrkeshögskolas e-tjänst för studieavbrott. För mer utförlig information se: hemsida och/eller lärplattform: Rutin att bedriva studier, studieavbrott, studieuppehåll, återinträde.

Studieavbrott på utbildningsanordnarens initiativ

Om utbildningsanordnaren anser att en studerande inte bedrivit studier, under de senaste tre veckorna, och att utbildningsledaren sökt den studerande vid flera tillfällen och på flera olika sätt utan framgång skickas ett brev per post till den studerande där det tydligt framgår att studieavbrott kommer att ske. Den studerande bereds en möjlighet att yttra sig. Det den studerade anför kan resultera i: fortsatta studier, förlängd och/eller förändrad studiegång, avbrott. Om den studerande inte yttrar sig sker avbrottet. För mer utförlig information se: Rutin att bedriva studier, studieavbrott, studieuppehåll, återinträde.

Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet

En studerande som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd för att nå målen för utbildningen ska få det. Rätten till stöd är reglerat i 2 kap. 3 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om insatser för att kompensera svårigheter i studierna exempelvis anteckningsstöd, inläsning av litteratur, teckenspråkstolkning, mentorsstöd och anpassad examination. Skövde Yrkeshögskola är skyldiga att se till att de lokaler som används i utbildningen (även för LIA-placering) är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen. De studerande uppmanas att tidigt informera om ev. behov av stöd så att insatserna kan sättas in så tidigt som möjligt.
Se även Myndigheten för yrkeshögskolans informationsblad om särskilt pedagogiskt stöd som vänder sig till studerande. För mer utförlig information se: Rutin särskilt pedagogiskt stöd.

Tillgodoräknande

Studerande som anser sig ha kunskaper, färdigheter och kompetenser motsvarande utbildningens mål anmäler detta till utbildningsledaren. Därefter startar en process utifrån fastlagd process i utbildningsplanen. Processen kan leda till ett beslutsärende i ledningsgruppen gällande tillgodoräknande. För mer utförlig information se: Utbildningsplan för respektive utbildningsomgång.

Trivselregler

Alla respekterar varandra. Detta innebär att ge och ta emot nödvändig information, komma i tid till lektion, meddela ev. frånvaro samt vara aktsam med gemensam utrustning.

Uppehållsrum

På skolan finns uppehållsrum för studerande. Där finns automater med kaffe, frukt och godis. Observera att du själv svarar för städning av bord, mikrovågsugnar, kylskåp m.m. Håll ordning i uppehållsrummet!

Utbildningsbevis

Om en studerande inte har fullgjort vad som krävs för en examen utfärdar Skövde Yrkeshögskola istället ett utbildningsbevis. Av utbildningsbeviset framgår vilka av utbildningens mål som uppnåtts. För mer utförlig information se: Rutin utfärdande av examen, utbildningsbevis, Europass.

Utvärderingar

Skövde Yrkeshögskola genomför ett antal utvärderingar under året t.ex. kursutvärderingar. Dessa är alltid frivilliga men det är av största vikt att så många som möjligt – helst alla – svarar på utvärderingarna och så sanningsenligt som möjligt. En del enkäter skickas till din egen mailadress som en webbenkät och vissa distribueras på annat sätt. Nedanstående enkäter kommer att skickas ut under året:

 • Värdegrundsenkät: Skickas till alla studerande under våren.
 • 6-månadersuppföljning: Skickas ut till alla som avslutat en yrkeshögskoleutbildning, för att se hur många som arbetar, 6 månader efter avslutad utbildning.
 • Halvtids- respektive helhetsutvärdering av respektive YH-utbildning.

Återigen: Dina svar är oerhört viktiga och enkäterna är ofta korta och tar inte många minuter att fylla i!

Utrymning

I korridoren på varje våning finns en ”Utrymningsinstruktion”. Det är ditt eget ansvar att ta del av den och veta vilka utrymningsvägar som finns och var de finns och var återsamlingsplatsen är belägen.

Utrymning externa lokaler

Externa lokaler används i yrkeshögskoleutbildningar (exempelvis under LIA). Den studerade uppmanas att iaktta utrymningsplan/utrymningsinstruktion.  

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgs college startade 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många personer med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få kvalitetsstämpeln krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån kvalitetskriterier och resulterar i en certifiering. Skövde Yrkeshögskola är certifierade utifrån vård- och omsorgscollege kvalitetskriterier.

För studerande som studerar inom ett vård- och omsorgscollege utfärdas ett diplom som visar att den studerande har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit vid arbetssökning.
För mer utförlig information om Vård- och omsorgscollege besök hemsidan Vård- och omsorgscollege.

Uppdaterad 2022-06-20