Åtgärdsplan - Särskilt pedagogiskt stöd

För de studerande som bedöms behöva särskilt pedagogiskt stöd.

Allmänt om särskilt pedagogiskt stöd

Det är Skövdes Yrkeshögskolas ansvar och skyldighet att se till att de studerande som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd för att nå målen för utbildningen får det. Utbildningsanordnaren kartlägger den studerandes behov och erbjuder stödinsatser till den studerande. Rätten till stöd är reglerat i 2 kap. 3 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren är även skyldig att se till att lokalerna är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen. Även det digitala undervisningsmaterialet ska vara tillgänglighetsanpassat.

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Insatserna ska vara ett komplement till den ordinarie undervisningen. För att avsluta en utbildning med en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs att den studerande genomför studierna med självständighet. Insatserna kan därför inte bli så omfattande att kravet på självständighet åsidosätts, exempelvis gällande kunskapsbärande stöd som utökad lärartid då regeln är att detta inte utgår under LIA och examensarbetet. Det är utbildningsanordnarens ansvar att bedöma vid examinationens utfärdande om kunskaperna har uppnåtts självständigt.

Stödinsatser är anteckningsstöd, inläsning av litteratur, anpassade examinationer, mentorstöd, teckenspråkstolkning, utökad lärartid. Vissa stödinsatser kan ges som en punktinsats om tex den studerande kraftigt halkat efter i studierna och riskerar att lämna utbildningen. I dessa fall kan stödet utges 1–3 månader.

Skövde Yrkeshögskola är skyldiga att se till att de lokaler som används i utbildningen (även för LIA-placering) är tillgängliga så att alla kan delta i undervisningen.

Vid konstaterad funktionsnedsättning kan myndigheten bevilja om extra statsbidrag. Utbildningsledaren tillser att ansökan om extra statsbidrag görs till myndigheten i aktuella fall. Statsbidrag ges inte för anpassningar av lokaler.

Rutin

  1. Utbildningsledaren informerar de studerande om rätten till särskilt pedagogiskt stöd före, inledningsvis och under utbildningen. De studerande uppmanas att tidigt informera om ev. behov av stöd så att insatserna kan sättas in så tidigt som möjligt.
  2. Utbildningsledaren tillser också att Myndigheten för yrkeshögskolans faktablad: ”Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet – för dig som studerar på yrkeshögskolan” finns tillgänglig på respektive utbildnings hemsida. Sarskilt-pedagogiskt-stod-och-tillganglighet-studerande-yh.pdf (myh.se)
  3. Om den studerande utöver den ordinarie undervisning som erbjuds behöver särskilt pedagogiskt stöd, krävs att hen kan visa på behovet vilket framkommer vid en kartläggning. Kartläggningen görs av utbildningsledare tillsammans med undervisande lärare. Kartläggningen kan initieras av den studerande eller om någon (lärare eller handledare) på utbildningen uppmärksammar ett stödbehov. Kartläggningen görs tillsammans med den studerande.
  4. Utbildningsledaren tillser efter kartläggningen att en åtgärdsplan (nuläge, övergripande mål, delmål, åtgärder/insatser, uppföljning) upprättas. Myndighetens mall för åtgärdsplan ska användas (finns bifogad sist i denna rutin). Åtgärdsplanen ska upprättas i samråd med den studerande. Åtgärdsplanen diarieförs.
  5. Utbildningsledaren är ansvarig för att finna lämplig placering för Lärande i arbete (LIA) med hänsyn till tillgänglighet.
  6. Utbildningsledaren tillser att ansökan om extra statsbidrag görs till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i aktuella fall. Statsbidrag ges inte för anpassningar lokaler.
  7. Eventuellt beslut om förlängd studietid fattas av enhetschef och dokumenteras.

 Mall för åtgärdsplan (Myndigheten för yrkeshögskolans mall) 

(Uppdaterad 21-08-27)