Att bedriva studier, studieuppehåll, återinträde, avbrott

Vad begreppen att bedriva studier, studieavbrott, studieuppehåll och återinträde innebär.

Att bedriva studier

Definition

Att bedriva studier, vid Vuxenutbildning Skövdes yrkeshögskoleutbildningar, innebär att den studerande följer sin studieplanering genom att vara aktiv i studierna och genomför examinationsuppgifter enligt tidsplan.

Rutin

 • Om en studerande, av någon anledning, inte har möjlighet att bedriva studier enligt ovanstående definition åligger det den studerande att ta kontakt med kursansvarig lärare eller utbildningsledare för en dialog kring studierna. Kontakten kan resultera i: fortsatta studier, förlängd och/eller förändrad studiegång, studieuppehåll, avbrott.
 • Om utbildningsanordnaren anser att en studerande inte bedrivit studier enligt ovanstående definition, under de senaste tre veckorna, och att den studerande inte heller själv tagit kontakt med kursansvarig lärare eller utbildningsledaren för en dialog kring studierna, kontaktas den studerande av utbildningsledaren. Försök till kontakt och kontakt dokumenteras. Kontakten kan resultera i: fortsatta studier, förlängd och/eller förändrad studiegång, studieuppehåll, avbrott.

 

Studieavbrott på den studerades initiativ

Rutin

 • Om en studerande själv anmäler att hen vill avbryta utbildningen, upphör den studerandes rätt till aktuell utbildningsplats.
 • Utbildningsledare upprättar ett beslut om studieavbrott som undertecknas av utbildningsanordnaren. Av beslutet framgår namn och personnummer på den studerande, vilken utbildning och vilken omgång det gäller samt vid vilket datum studierna avbröts.
 • Utbildningsledare ansvarar för att beslutet om studieavbrott diarieförs.
 • Utbildningsledaren ansvarar för att utbildningsanordnaren, genom studieadministratören, anmäler studieavbrott till CSN.
 • Utbildningsledaren rapporterar studieavbrottet via Mina sidor hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
 • Utbildningsledaren ansvarar för att ingen vidare rekvirering sker gällande den studerande.

 

Studieavbrott på utbildningsanordnarens initiativ

Rutin

 • Om utbildningsanordnaren anser att en studerande inte bedrivit studier enligt ovanstående definition, under de senaste tre veckorna, söker utbildningsledaren den studerande. Kontakten kan resultera i: fortsatta studier, förlängd och/eller förändrad studiegång, studieuppehåll eller avbrott på den studerandes eller utbildningsanordnarens initiativ.
 • Om kontakt ej nås skriver utbildningsledaren ett informationsbrev angående avbrott på utbildningsanordnarens initiativ som sänds till den studerande. I informationsbrevet framgår den studerandes möjlighet att yttra sig i ärendet inom sju dagar.
 • Om det i yttrandet ej framkommer något nytt kring att den studerande bedriver studier enligt ovanstående definition alternativt om den studerande inte yttrar sig sker avbrottet sju dagar efter sänt informationsbrev. Beslut om avbrott undertecknas av utbildningsanordnaren och sänds till den studerande. Av beslutet framgår namn och personnummer på den studerande, vilken utbildning och vilken omgång det gäller samt vid vilket datum studierna avbröts.
 • Utbildningsledare ansvarar för att beslutet om studieavbrott diarieförs.
 • Utbildningsledaren för att utbildningsanordnaren, genom studieadministratören, anmäler studieavbrott till CSN.
 • Utbildningsledaren rapporterar studieavbrottet via Mina sidor hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
 • Utbildningsledaren ansvarar för att ingen vidare rekvirering sker gällande den studerande. Studieprestationer ska dock rapporteras in i vanlig ordning.

 

Studieuppehåll

Definition

Med studieuppehåll avses här när en studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan tar ett tidsbegränsat uppehåll från sina studier och har för avsikt att komma tillbaka och fullfölja utbildningen.

Rutin

 • Den studerande som önskar göra ett studieuppehåll ansöker om detta skriftligen till utbildningsanordnaren. Den studerande ska i ansökan ange skäl till uppehållet och vilken period uppehållet ska gälla.
 • Utbildningsanordnaren avslår eller beviljar ansökan om studieuppehåll. Godtagbara skäl för studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat som ansvarig utbildningsanordnare bedömer som synnerliga skäl.
 • Om utbildningsanordnaren beslutar att bevilja studieuppehåll skrivs beslut om studieuppehåll av vilket framgår vilken utbildning, utbildningsomgång det gäller samt om den studerande kan beredas plats under en senare utbildningsomgång.
 • Utbildningsanordnare kan beviljas anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans nya föreskrift (MYHFS 2019:4) om anstånd med studier och studieuppehåll innebär bland annat att utbildningsanordnare kan bevilja anstånd och studieuppehåll inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan. Föreskriften gäller från och med den 1 augusti 2019 och en av förändringarna från tidigare är att anstånd med studier och studieuppehåll enbart kan beviljas inom tidsramen för gällande beslut om att utbildningen ingår i yrkeshögskolan. En annan skillnad är att det är möjligt att rekvirera för en studerande som kommer tillbaka efter studieuppehåll om inte alla platser redan nyttjas på den aktuella omgången.
 • Utbildningsledare ansvarar för att beslutet om studieuppehåll diarieförs hos anordnare.
 • Utbildningsledaren, genom studieadministratören, anmäler studieuppehåll till CSN.
 • Utbildningsledaren rapporterar studieuppehållet via Mina sidor hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
 • Utbildningsledaren ansvarar för att ingen rekvirering sker gällande den studerande under studieuppehållet.

 

Återinträde

 • Utbildningsledaren rapporterar när en studerande återinträtt i studier via mina sidor hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
 • Utbildningsledaren, genom studieadministratören, tillser att den studerande som återinträtt i studier finns med i rapporteringen till CSN.
 • Utbildningsledaren ansvarar för att den studerande ingår i underlag för kommande rekvirering och lämnar upplysningar om den studerande som återkommit till utbildningen vid ‘Fritext’ på rekvisitionen, samt ange det datum då studierna återupptogs.
 • Utbildningsledaren ansvar att till myndigheten inkomma med ansökan om ändring av antal studerandeplatser efter studieuppehåll i de fall där detta är aktuellt (om den studerande beretts plats på en senare omgång, får anordnaren bidrag för den studerande om antalet studerande inte överstiger det antal beviljade studieplatser som finns i beslutet. Om antalet studerande överstiger antalet beviljade studerandeplatser enligt beslut om yrkeshögskoleutbildning, ska utbildningsanordnaren ansöka om ytterligare platser. Ansökan om utökat antal platser ska inkomma till myndigheten i samband med den kommande rekvisitionen för den studerande. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska göra en bedömning och därefter fatta beslut om eventuellt utökat antal platser på utbildningen/omgången. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) skickar ett nytt beslut om bifall/avslag till utbildningsanordnaren).

 

(Uppdaterad 21-08-27)