Avskiljande

Rutiner för avskiljande av studerande som sker vid ytterst allvarliga förhållanden.

Allmänt om avskiljande

En studerande på en yrkeshögskoleutbildning som anordnas av det offentliga, det vill säga stat, region eller kommun, kan med stöd i förordningen om yrkeshögskolan avskiljas från sina studier.

Utbildningsanordnaren ska informera de studerande om vad som gäller för avskiljande. Skövde Yrkeshögskola informerar om detta genom att myndighetens faktablad Avskiljande av studerande. Vad som gäller för offentliga och enskilda anordnare inom yrkeshögskolan.

och/eller att denna rutin publiceras på hemsidan

Huvudregeln är att det studerande har rätt att fullfölja den utbildning hen har antagits till.

Ett avskiljande är en ingripande åtgärd som bara kan komma i fråga vid ytterst allvarliga förhållanden. Bestämmelsen ska användas när inga andra alternativ bedöms som framgångsrika och säkerheten står på spel för andra studerande, personal eller egendom. Bara allvarliga situationer kombinerade med påtaglig risk för skada på person eller värdefull egendom kan leda till avskiljande.

Enligt 19 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan ges exempel på tre situationer som alla kan resultera i ett avskiljande inom utbildning anordnad av staten, en kommun eller en region. De handlar om studerande som:

  • lider av psykisk störning, eller
  • missbrukar alkohol eller narkotika, eller
  • har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet

Mer än en av situationerna kan vara aktuella för en och samma studerande.

Rutin

Utbildningsanordnaren, det vill säga Skövde Yrkeshögskola, utreder frågan. Ärendet dokumenteras under hela processen. Utredningen ska formas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Utbildningsanordnarens utredning drar slutsatsen att inga andra alternativ än avskiljande är framgångsrika och att säkerheten står på spel för andra studerande, personal eller egendom.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att frågan om avskiljande kommuniceras med berörd studerande och kommunikationen dokumenteras. Den studerande måste få yttra sig över allt material som ligger till grund för beslutet.

Utbildningsanordnaren kallar ledningsgruppen till beslutssammanträde. Observera att utbildningsanordnaren är ansvarig att även kalla den studerande till beslutssammanträdet.

Utbildningsanordnaren föredrar ärendet för ledningsgruppen. Den studerande har kallats till mötet och måste få möjlighet att yttra sig över allt material som ligger till grund för beslutet.

Ledningsgruppen beslutar att anmäla ärendet till Högskolans avskiljandenämnd. Bifogad dokumenterad utredning ska vara så noggrann att Högskolans avskiljandenämnd har tillräckliga förutsättningar för att avgöra frågan.

Högskolans avskiljandenämnd prövar enligt 8-20 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning och 8 § förordningen (2007:990).

Av rättssäkerhetsskäl kan nämndens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

(Uppdaterad 21-08-27)