Studerandeinflytande

Beskriver hur studerande skall ges insyn och inflytande när det gäller genomförande av utbildningen.

Om studerandeinflytande

Enligt Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 18 § ska de studerande i en utbildning inom yrkeshögskolan ha rätt att utöva inflytande över utbildningen. Det ankommer på Skövde Yrkeshögskola som utbildningsanordnare att verka för att de studerande tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Enligt Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan så ska de studerande ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens upplägg och genomförande.

Studerande på yrkeshögskoleutbildningar hos Skövde Yrkeshögskola ska ges insyn och inflytande när det gäller genomförandet av utbildningen. De studerande ska kunna påverka innehåll i utbildningen såväl som genomförandet.

Studeranderepresentanterna är fullvärdiga medlemmar av ledningsgruppen med samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter. Studeranderepresentanter för samtliga pågående omgångar finns representerade i ledningsgruppen.

All utbildning hos Skövde Yrkeshögskola ska genomsyras av demokratiska värderingar. Det finns mätbara kvalitetsindikatorer (se nedan) för Skövde Yrkeshögskolas arbete med studerandeinflytandet.

Utbildningsledargruppen vid Skövde Yrkeshögskola gör en gång per år en utvärdering av studerandeinflytandet utifrån kvalitetsindikatorerna nedan. Utvärderingen dokumenteras och återkopplas till respektive utbildnings ledningsgrupp.

Rutin

 • Det finns en dokumenterad rutin för studerandeinflytande med mätbara indikatorer. Rutinen uppdateras årligen.
 • Utbildningsanordnaren har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där rutin för utvärdering av kurser såväl som hela utbildningen utvärderas och leder till en åtgärdsplan som återkopplas och följs upp.
 • I den årliga utvärderingen av utbildningen är indexvärdet (SCB:S analysmodell NKI) minst 75 (75–100 = mycket nöjd) när det gäller frågorna om inflytande: ”Jag har haft tillräckligt inflytande på upplägg och genomförande av utbildningen” och ”Jag har fått återkoppling på de synpunkter jag haft”. Resultatet av utvärderingen delges ledningsgruppen, eventuell åtgärdsplan tas fram och följs upp.
 • Utbildningsanordnaren underlättar studeranderepresentanternas uppdrag genom att skapa yta i skolans digitala lärplattform med goda möjligheter för information och kommunikation.
 • Utbildningsledaren ansvarar för att studeranderåd genomförs minst fyra gånger per år och delges ledningsgruppen.
 • Utbildningsledaren stöttar de studerande i att från varje utbildningsomgång välja minst en studeranderepresentant och en suppleant till ledningsgruppen.
 • Studeranderepresentanterna uppger att de känner sig som fullvärdiga ledamöter i ledningsgrupperna.
 • Utbildningsledaren tillser att protokollen från ledningsgruppsmötena distribueras via studeranderummet i lärplattformen.
 • Studenterna informeras om möjligheten att via kommunens digitala system ”Rutiner för klagomål” med möjlighet att vara anonym. Nås via hemsidan.
 • Utbildningsledaren ansvarar för att kursutvärdering inklusive utvärdering av Lärande i arbete (LIA) genomförs, att ev. åtgärder genomförs vid behov och att återkoppling sker till ledningsgrupp och studerande.
 • Enhetschef och utbildningsledare ansvarar för att värdegrundsenkäten genomförs en gång per år (och återkopplas via ledningsgruppsprotokoll).

 

(Uppdaterad 21-08-27)