Kvalitetsutveckling

  10 yrkeshögskolepoäng.                20% studietakt, distans, 231006 – 231208       
  25 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 17 september.   Kursstart: 6 oktober 2023.
  För dig som är antagen    Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 

Du har nu möjlighet att söka kursen Kvalitetsutveckling som är en kompetenshöjande utbildning för att öka förståelsen för kvalitetsfrågor i de studerandes befintliga yrkesroll inom främst tillverkande industrier. Utbildningen sker på distans och har ett flexibelt förhållningssätt genom att moment finns som förinspelat material för att de studerande skall kunna anpassa sina studier mot sitt arbetsliv. Under utbildningen kommer de studerande att få handledning i sina arbeten via lärplattformen, men även bjudas in till frivilliga möten för att på så vis känna en mer delaktighet i utbildningen och en möjlighet att ställa frågor och möta andra i liknande situation. 

Kursen behandlar begreppen kvalitet och kvalitetsutveckling framförallt ur ett produktionstekniskt perspektiv. Särskild vikt läggs vid framgångsfaktorer för verksamheter ur ett kvalitetsperspektiv. Då kvalitetsutveckling är ett brett område kommer förutom centrala begrepp och metoder för kvalitetsutveckling som kvalitet som kundtillfredsställelse, utvecklingskvalitet samt produktionskvalitet även värdeskapande processer, ledarskap och kvalitetsledningssystem beröras. Kursen tar även upp kommunikation, ledarskap samt motiverade medarbetare ur ett kvalitetsperspektiv. Även Kvalitetsledningssystem (ISO9001) och förhållandet mellan kvalitet och Lean berörs.


 

Introduktion till kvalitetsutveckling.


 

Studieform
En målsättning är att göra kursen "studerbar" för så många som möjligt och att konflikt med arbetsuppgifter och andra sysslor undviks i möjligaste mån. Inför kursstart planeras tio lärandepaket, en för varje studiedag (YH-poäng), och grundtanken är att kursen skall läsas under tio veckor (därav tio paket), dvs ungefär 20% fart, men detta kommer att vara flexibelt och långsammare respektive lite snabbare tempo kommer att vara möjligt. Det finns dock en tanke med ett inte allt för högt tempo då flera av frågeställningarna i kursen kräver reflektion. Varje lärandepaket, som läggs på lärplattformen, innehåller genomgångar via inspelade filmer, ljudklipp och annat material som de studerande kan tillgodogöra sig asynkront. I materialet finns även frågeställningar som de studerande i flera fall behöver gå ut i sin verksamhet för att besvara och reflektera över.

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.
I kursen används boken Sveriges bästa verksamheter av Henrik Eriksson som presenterar principer och arbetssätt som ligger bakom framgångsrika verksamheter. Även böckerna Kvalitet från behov till användning av Bo Bergman & Bengt Klefsjö samt Lean - processutveckling med fokus på kundvärden och effektiva flöden av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl kommer att användas samt annan relevant litteratur.

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • 6 månaders yrkeserfarenhet 
    Minst 6 månaders yrkeserfarenhet eller motsvarande med omfattningen minst heltid (100%) är rimlig för att de studerande ska ha en förståelse och erfarenhet som behövs för att tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg tillsammans med extrapoäng för yrkeserfarenhet inom industriområdet.

Kostnader

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Klas Hedenberg
Klas Hedenberg
Klas.Hedenberg@skovde.se
Kontaktcenter: 0500-49 80 00